Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

73.      Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan ve beyannamede indirilebilecek olan bağış ve yardımlar hangileridir?

 

Kurum kazancından indirilebilecek olan bağış ve yardımlar KVK'nın 10. maddesinde sayılmıştır. Bu madde kapsamında yapılan bağışların indiriminde kanundaki sıra önem arzetmektedir.

 

Kurum kazancından varsa Ar-Ge ve sponsorluk harcamaları indirildikten sonra, yeterli kurum kazancı olması şartıyla, aşağıdaki bağışlar sırasıyla indirilebilir.

 

·         Kamu kurumları, vergiden muaf vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere yapılan ve kurum kazancının % 5'ini aşmayan bağış ve yardımlar,

·         Kamu kurumlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası ve rehabilitasyon merkezleri ile bunların işletilmesi için yapılan bağış ve yardımlar,

·         Kamu kurumları, vergiden muaf vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere yapılan kültürel amaçlı bağışlar,

·         Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla yapılan bağış ve yardımlar,

·         Türkiye Kızılay Derneği'ne yapılan bağış ve yardımlar.

 

74.      Kurum kazancın % 5'i ile sınırlı bağışlar nelerdir?

 

·         Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,

·         İl özel idarelerine,

·         Belediyelere ve köylere,

·         Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,

·         Kamu yararına çalışan derneklere,

·         Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara,

 

yapılan bağış ve yardımların ilgili yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir.

 

Bu indirimin yapılabilmesi için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir. Buna göre bağış;

 

·         Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır,

·         Makbuz karşılığı yapılmalıdır,

·         Karşılıksız yapılmalıdır,

·         Sadece bağışın yapıldığı dönem kurum kazancından indirilebilir (gelecek yıla devretmez),

·         Beyannamede ayrıca gösterilmelidir.

 

75.      İndirilebilecek bağışların hesaplanmasında kullanılan kurum kazancı ifadesinden ne anlaşılması gerekir?

 

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı; zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutar olarak tanımlanmaktadır. Buna göre kurum kazancı;

 

Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)

 

şeklinde formülize edilmektedir.

 

76.      Eğitim sağlık tesisi yaptırıldığında da kazancın % 5'i kadar mı indirim yapılabilir?

 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan;

 

·         Okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamaların,

·         Bu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların,

·         Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların,

 

tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir.

 

Okul ve sağlık tesisi gibi yukarıda sayılan bağışların, vergi muafiyeti tanınan vakıf yada kamu yararına çalışan derneklere yapılması durumunda ise bağış miktarının kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı indirim olarak dikkate alınabilecektir.

 

77.      Kızılay Derneği'ne yapılan bağışların tamamı kazançtan indirilebilir mi?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir.

 

Ancak derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış veya yardımların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

 

Ayrıca bu hüküm Türkiye Kızılay Derneği'ne sadece nakdi olarak yapılan bağış ve yardımlar için geçerli olduğundan, ilgili derneğe makbuz karşılığında ayni olarak yapılan bağış ve yardımların indiriminde, kurum kazancının ancak % 5'ine kadar olan kısmı dikkate alınabilecektir.

 

78.      Üniversitelere yapılan bağışlar kurum kazancından indirilebilir mi?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda konuya ilişkin bir düzenleme yoktur. Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 56. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve ileri teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılan bağışların, kurum kazancından indirilebileceği hükmü yer aldığından, bu bağışların da indirimi mümkündür.