KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel veriler, EY Türkiye [1] tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir. İnternet sitemizde, doğru biçimde çalışmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına yalnızca zorunlu çerezler kullanmaktadır. 

[1] Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
      Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
      Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi

      Küçükkaya ve Sağlı Avukatlık Ortaklığı
     Bey Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

 

A- ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad soyad

 • İletişim Bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası

 • Ünvan ve Şirket Bilgileri: Mevcutta çalışılan şirket ve unvan bilgileri

 • Sektör Bilgisi: Mevcutta çalışılan şirketin sektörü

 • İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adres bilgileri, kullanıcı adı ve şifresi, log bilgileri, internet giriş çıkış kayıt bilgileri, trafik bilgisi

 • İnternet sitemizde yer alan çerez politikası (https://www.vergidegundem.com/cerez-politikasi) ile detaylıca açıklanan yalnızca zorunlu çerezler vasıtasıyla otomatik yolla elde edilen bilgileriniz

 

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Vergi maratonu yarışmasının yürütülmesi,

 • Etik kurallarının yönetilmesi,

 • Eski çalışan ağının oluşturulması ve yönetimi,

 • Sirküler ya da bültenlerin duyurulması,

 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yönetimi,

 • Analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması,

 • Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizin yönetilmesi,

 • Şirketimize iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.

 • Şirketimizin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

 • Çalışan adayı olmanız halinde internet sitemiz üzerinden iş başvurusu yapılması halinde başvurunun değerlendirilmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 • Zorunlu çerezleri kullanarak internet sitemizin doğru biçimde çalışılabilmesi ve kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi .)

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle ve Global EY ağı bünyesindeki şirketler dolayısıyla yurt dışıyla paylaşılabilecektir.
 

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile ya da çerez yoluyla elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5, 8. ve 9.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

B- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

EY Türkiye yerleşkesine ziyaretiniz kapsamında, ad soyadı, TCKN, telefon, e-posta adresi, ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, kablosuz internet erişimi talebiniz olması halinde ise; IP adresi, internet giriş-çıkış log kayıtları bilgileriniz işlenmektedir.
 

B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, EY Türkiye yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Şirketimiz binasında ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması hedefiyle kamera kaydı ile izleme yapılması,

 • Kapı geçiş raporu tutulması esnasında ziyaretçi bilgilerinin alınması,

 • Misafir kablosuz internet ağının sağlanması.
   

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, kolluk kuvvetleri, ilişkili hizmet sağlayıcı firma ve iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.
 

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, EY Türkiye ağı bünyesindeki şirketimiz yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5, ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması..

 

C- POTANSİYEL MÜŞTERİ/TEDARİKÇİLERİMİZ/İŞ ORTAKLARIMIZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

EY Türkiye ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri.

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları.
   

C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, EY Türkiye ile ilişkiniz kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,

 • Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.
   

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.
 

C. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

EY Türkiye ile ilişkiniz kapsamında, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
   

D- MÜŞTERİLERİMİZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

EY Türkiye ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/ yeri bilgileri,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu bilgileri,

 • Finans Bilgileriniz: Banka ve hesap bilgileri, bilanço bilgileri, fatura ve borç bilgisi, tahsilat riski bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri,

 • Görsel Kayıt Verileriniz: Fotoğraf bilgisi,

 • Müşteri İşlem Verileriniz: Sipariş ve talep bilgisi, Senet ve çek bilgileri,

 • Mesleki Deneyim Verileriniz: Özgeçmiş,

 • Risk Yönetimi Verileriniz: Ticari/teknik/idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

 • Hukuki İşlem Verileriniz: Dava dosyasındaki veriler,
   

D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, EY Türkiye ile ilişkiniz kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Hizmet tekliflerinin sunulması,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında kutlama ve tebrik amaçlı mail veya hediye gönderimi

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteriler hedef kitlenin belirlenmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,

 • Bordrolama/Bütçe raporlama süreci,

 • Cari kart açılış formu sürecinin yürütülmesi,

 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi,

 • Kara paranın aklanmasını önleme (AML) süreçlerinin yönetimi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
   

D. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
 

D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, EY Türkiye ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, tedarikçilerimden, iş ortaklarımızdan, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
   

E- TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI YETKİLİLERİ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

EY Türkiye ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, anne baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, pasaport numarası, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,

 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi,

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,

 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Mesleki yeterliliğe ilişkin bilgiler.
   

E.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, EY Türkiye ile ilişkiniz kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Cari hesabının açılması/değiştirilmesi ve kontrol edilmesi,

 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,

 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
   

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.  
 

E. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, EY Türkiye ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, iş ortaklarımızdan, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, sözleşmeler, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
   

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle EY Türkiye ağı bünyesindeki şirketlere başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
   

G. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen EY Türkiye ağı bünyesindeki şirketlerimizin adreslerine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, EY Türkiye ağı bünyesindeki şirketlerimizin aşağıda yer verilmiş olan kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirketler’e daha önce bildirilen ve teyit edilmiş olan ilgili şirket sistemlerindeki elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle elektronik posta adreslerine iletebilirsiniz.
 

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz

 • Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim ve Anonim Şirketi

  • Direk Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Sarıyer 34485 İstanbul

  • KEP: kuzeyymm@hs02.kep.tr
    

 • Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

  • Direk Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Sarıyer 34485 İstanbul

  • KEP: guneysmm@hs02.kep.tr
    

 • Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi

  • Direk Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Sarıyer 34485 İstanbul

  • KEP: eykf@hs02.kep.tr
    

 • BEY Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

  • Direk Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Sarıyer 34485 İstanbul

  • KEP: beysmm@hs02.kep.tr
    

 •  Küçükkaya ve Sağlı Avukatlık Ortakığı

  • Direkt Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Sarıyer 34485 İstanbul

  • KEP: mehmetkucukkayaveahmetsagliavukatlikortakligi@hs02.kep.tr
    

H. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni EY Türkiye tarafından yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır. EY Türkiye, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. EY Türkiye tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.vergidegundem.com/cerez-politikasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.