Skip to Content
vergiresim

Varlık Barışı; 70 Soru 70 Cevap

"Varlık Barışı" olarak adlandırılan düzenleme 6486 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 85. maddede yer almaktadır. TBMM Genel Kurulunun 21 Mayıs 2013 tarihli oturumunda kabul edilen söz konusu Kanun 29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Varlık barışı kısaca, yurt dışında bulunan bazı varlıkların bildirimi ve belli sürelerde Türkiye'ye getirilmesi olarak tanımlanabilir. Yurt dışında bulunan gayrimenkuller de bu yasa kapsamına girmektedir. Bildirilen bu varlıkların değeri üzerinden yasada belirtilen oranda vergi ödenmesi durumunda, bu varlıklara ilişkin olarak hiçbir surette vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması öngörülmektedir.

Buna benzer bir düzenleme aslında 2008 yılında çıkarılan 5811 sayılı "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun" ile yapılmıştı. Bu Kanun yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması ve yurt içindeki kayıt dışı bazı varlıkların kayda alınarak işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıştı. 6486 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen hüküm ile getirilen yeni düzenleme ise sadece yurt dışında bulunan bazı varlıkların bildirim veya beyanı ile gayrimenkul dışındakilerin belli sürelerde Türkiye'ye getirilmesini içermektedir.

11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri numaralı "Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ" (Tebliğ) ile yukarıdaki hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Diğer taraftan 31 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yurtdışındaki varlıkların bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu çalışmamız; 6486 Sayılı Kanun ve 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tebliğ'deki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca 6486 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemenin, 2008 yılında çıkarılan 5811 Sayılı Kanun'un yurt dışı varlıkların beyan ve bildirimi ile yurt dışından sağlanan kazançlara ilişkin istisna hükümlerine benzerlikler içermesi nedeniyle, yeni varlık barışı ile ilgili olarak tereddüte düşülen konularda, Vergi İdaresi tarafından 5811 Sayılı Kanun kapsamında verilen muktezalardan da yararlanılmıştır.

Kanun'un yeni yürürlüğe girmiş olması ve birçok konuda Bakanlığın görüşünü açıklamamış olması gibi nedenlerle, çalışmamızın varlık barışı ile ilgili tüm sorulara cevap verebilmesi beklenmemelidir. Uygulamada ortaya çıkan tereddütlerle ilgili olarak özellikle Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaların takip edilmesinin faydalı olacağını hatırlatmak isteriz.

Bu çerçevede şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu çalışmanın, Kanun kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

Saygılarımızla,

EY Türkiye

PDF ve E-kitap: