Skip to Content
vergiresim

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda çeşitli tarihlerde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerle bazı mal teslimi veya hizmet alımlarında, ilgili mal veya hizmeti satın alan taraflara, bu mal veya hizmetler nedeniyle düzenlenen faturalarda hesaplanan katma değer vergisinin bir kısmının satıcılara ödenmeyip, doğrudan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede, işleme konu olan verginin hazineye intikalinin daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Ancak, zamanla kısmen tevkifata tabi olacak bu işlemlerin sayısı artmış, tevkifat yapacak olan kişi veya kurumların kapsamında değişiklikler olmuş, uygulanacak tevkifat oranları ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda birçok değişiklikler meydana gelmiştir. Bu kadar çok değişikliğin olması normal olarak mükellefler tarafından uygulamada zorluklar yaşanmasına neden olmuştur.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile daha önce konuya ilişkin olarak yayımlanmış olan Tebliğlerin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 1 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu Tebliğ ile KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı KDV Sirküleri ile tevkifat uygulaması ile ilgili örnekli açıklamalar da yapılmıştır.

Bütün bu düzenlemeler ile çerçevesi yeni baştan çizilen KDV tevkifatı uygulaması ile ilgili olarak genel bilgiler vermek üzere "100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı-2012" adlı çalışmanın hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu sayede, KDV tevkifatına tabi işlemlerin usul ve esasları ile ilgili en güncel bilgilerin bir arada ve daha somut bir biçimde toplanması amaçlanmıştır.

"100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı-2012"adlı çalışmanın başta gerçek usulde KDV mükellefi olan tüm gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere, işlemlere taraf olan her kesim için faydalı bir kaynak olacağını ümit ediyoruz.

 

Saygılarımızla
Ernst & Young Türkiye

 

"100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı-2012" adlı çalışmamız genel bilgi vermek amacıyla ve 15 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak Ernst & Young uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

PDF ve E-kitap:

Geçmiş Yıllar:

Tarih PDF
2012
2011