Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

25.      Emisyon primi nedir?

 

Anonim şirketler kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada ortaklık paylarını, itibari değerinin üzerinde bir bedelle ihraç edebilmektedirler. Emisyon primi payların itibari değeri ile ihraç bedeli arasındaki fark olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca emisyon primlerinin tamamı, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın kurumlar vergisinden istisnadır.

 

26.      Emisyon priminin kaydı ve beyannamede gösterimi nasıl yapılmalıdır?

 

Sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinin, nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark Türk Ticaret Kanunu uyarınca yedek akçe olarak kabul edilir ve "520 Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında izlenir.

 

Örnek

 

(A) A.Ş.'nin sermayesi 700.000 TL'dir. Şirket bu sermayesinin 900.000 TL'ye çıkarılması konusunda karar almış ve artırılan 200.000 TL nominal bedelli hisse senedini 450.000 TL'ye başka bir şirket almıştır.

 

·         İhraç bedeli - nominal bedel = Emisyon primi

 

·         450.000 - 200.000 = 250.000

 

Muhasebe kaydını görmek için tıklayınız...

 

 

Kazanç özkaynaklar içerisinde bir fon hesabına (520 hesap) kaydedildiğinden, kurumun ticari karı içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle ilgili tutarın kurumlar vergisi beyannamesinde öncelikle "ilaveler" içerisine gösterilmek suretiyle kazanca dahil edilmesi, daha sonra da "Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç)" satırına yazılmak suretiyle istisna olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.