Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

20.      Hangi gelirler istisna olarak değerlendirilmektedir?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile ana faaliyet konusu yabancı ülkelerdeki şirketlere iştirak etmek olan anonim şirketlerin (uluslararası holding yapılanması), sermayesine iştirak etmiş olduğu yurtdışı şirketlerin iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağladıkları kazançların, belli şartların gerçekleşmesi halinde kurumlar vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır.

 

21.      İstisna uygulamasının şartları nelerdir?

 

Uluslararası holding şirketlerin yurtdışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının istisna olabilmesi için;

 

·         Kazancın elde edildiği tarih itibariyle, kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlasının Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirakten oluşması,

·         Yurtdışındaki şirketlerin her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirak edilmesi,

·         Yurtdışı iştirak hissesinin elden çıkarıldığı tarih itibariyle en az 2 tam yıl (730 gün) süre ile aktifte yer alması,

 

gerekmektedir.

 

22.      Nakit ve benzeri varlıklar kavramından ne anlaşılması gerekir?

 

Nakit ve benzeri varlıklar denince, şirketin kasasında veya bankada bulunan nakit varlıklar, şirket tarafından alınan çekler, altın, Devlet tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut İdaresince çıkarılan veya İMKB'de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve bonoların anlaşılması gerekmektedir.

 

23.      % 75 ve % 10 oranları ile en az 2 yıl süre ile elde tutma şartları nasıl uygulanmaktadır?

 

Örnek:

 

Türkiye'de tam mükellef olan (A) A.Ş.'nin aktifinde aşağıdaki kıymetler yer almaktadır. Şirketin anonim şirket niteliğinde olan ve yurtdışında faaliyette bulunan iştiraklerine ilişkin bilgiler de aşağıdadır. 15 Mayıs 2010 tarihinde söz konusu iştirakler satılmıştır. Hangi iştirak hissesinin satışından sağlanan kazanç istisna olarak değerlendirilebilir?

 

 

Tutar (TL)

Alım Tarihi

İştirak Oranı

Nakit varlıklar

200.000

 

 

Demirbaşlar

80.000

 

 

Yurtdışı İştirak (B)

50.000

12.09.2009

% 20

Yurtdışı İştirak (C)

370.000

12.03.2008

% 30

Yurtdışı İştirak (D)

260.000

12.03.2008

% 20

Yurtdışı İştirak (E)

40.000

24.02.2008

% 5

Aktif Toplamı

1.000.000

 

 

 

·         Nakit varlıklar dışındaki aktif toplamı (1.000.000 – 200.000)        800.000

 

·         En az 1 yıldır elde tutulan ve sermayesine % 10'dan fazla

         iştirak edilmiş olan yurtdışı iştirakler (İştirak C, D)                                          630.000

 

·         Bu iştiraklerin nakit varlıklar dışındaki

        aktif toplamına oranı (630.000 / 800.000 * 100)                                             % 78,75

 

(A) A.Ş. aktifinde yer alan yurtdışı iştirak hisselerini sattığı 15 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla, aralıksız en az 1 yıl süreyle, nakit varlıklar dışındaki aktif toplamının % 78,75'i ile yurtdışında kurulu anonim şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin (İştirak C, D) en az % 10'una iştirak etmiş olmakla % 10 ve % 75'lik şartları sağlamış olmaktadır.

 

Buna göre 15 Mayıs 2010 tarihinde söz konusu iştirak hisselerinin tamamının satılması durumunda;

 

·         Yurtdışı İştirak (B) 2 yıldan daha az bir süredir elde tutulduğundan satılması durumunda sağlanan kazanç istisnadan yararlanamayacaktır.

·         2 yıldan daha fazla süreyle elde tutulan İştirak (C) ve (D)'nin satışından sağlanan kazançlar kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilebilecektir.

·         (A) A.Ş.'nin Yurtdışı İştirak (E)'nin sermayesine iştirak oranı % 10'un altında olmasına rağmen, her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirak ettiği (C) ve (D)'deki ortaklık tutarının, nakit varlıklar dışındaki aktif toplamının % 75'inden fazla olması dolayısıyla, 2 yıldan fazla süreyle elde tuttuğu İştirak (E)'nin satışından elde ettiği kazanç da istisnadan yararlanabilecektir.

 

24.      Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması'nın istisna uygulamasına bir etkisi olabilir mi?

 

Yurtdışında iştirak edilmiş olan şirketlerin mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında ÇVÖ anlaşması varsa ve bu anlaşmadaki şartlar, iştirak hissesi satış kazancı elde eden kurum açısından daha avantajlı hükümler içeriyorsa kazanç ÇVÖ anlaşmasındaki şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna edilebilir.

 

Ancak anlaşmadaki avantajlı hükmün uygulanabilmesi için, dar mükellef kurum tarafından temin edilen mukimlik belgesinin istisnayı uygulayacak olan kuruma ibrazı şarttır.