Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

93.      Beyanname ne zaman verilir ve vergi ne zaman ödenir?

 

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar verilir. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan kurumların beyannamelerini 25 Nisan akşamına kadar vermeleri gerekmektedir.

 

Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar verilir. Örneğin özel hesap dönemi 1 Temmuz - 30 Haziran olan bir kurumun beyannamesini 25 Ekim akşamına kadar vermesi gerekmektedir.

 

Kurumlar vergisi, beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına kadar verginin ödenmesi gerekir.

 

Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar tarafından 2010 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 25 Nisan 2011 tarihine kadar verilerek, hesaplanan verginin ise 2 Mayıs 2011 (30 Nisan hafta sonuna geldiği için) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

94.      Kurumlar vergisi oranı nedir?

 

Kurumlar vergisi sabit oranlı bir vergidir. 2010 yılına ilişkin olarak verilen beyannamede kurum kazancı üzerinden % 20 oranında kurumlar vergisi hesaplanacaktır.

 

5838 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen 32/A maddesi ile teşvik belgesine bağlanmış olan bazı yatırımlardan sağlanan kazançlara % 20'den daha düşük bir oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yatırımların Devlet tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Yatırımlardan sağlanan kazanca uygulanacak vergi oranları ile yatırıma katkı oranları Kanunun verdiği yetki çerçevesinde 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) ile belirlenmiştir.

 

İndirimli vergi oranları yatırımcıların münhasıran teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde edecekleri kazanca uygulanacaktır. İndirim oranı BKK ile % 25 ila % 90 arasında belirlenmiştir. Bu oranın belirlenmesinde yatırımın bulunduğu bölge veya yatırım tutarı gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

 

95.      Verginin zamanında ödenmemesinin sonuçları nedir?

 

Vergi Usul Kanunu'nun 111. maddesinde, vergilerin özel kanunlarında gösterilen zamanlarda ödeneceği hükme bağlanmıştır. Verginin ödenmemesi durumunda, alacaklı vergi dairesi, mükellefe bir ödeme emri göndererek 7 günlük süre içinde borcunu ödemesini isteyecektir. Bu süre içinde borcun, mükellef tarafından rızaen ödenmemesi halinde, vergi dairesi 6183 Sayılı Kanun'un kendisine verdiği cebren tahsil yetkisini kullanarak alacağını tahsil edecektir.

 

Vergi alacağının normal ödeme zamanı (vade) geçtikten sonra tahsil edildiği durumlarda, 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık % 1,40 oranında (19.10.2010 tarihinden itibaren) gecikme zammı ayrıca tahsil edilmektedir. Yıllar itibarıyla uygulanan gecikme zammı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Uygulandığı dönem

Gecikme zammı oranı

(Aylık)

02.03.2005 - 20.04.2006

% 3,00

21.04.2006 - 18.11.2009

% 2,50

19.11.2009 - 18.10.2010

% 1,95

19.10.2010 tarihinden itibaren

% 1,40

 

96.      Beyanname verilmemesi veya gelirin eksik beyanı halinde uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

 

Beyan edilmesi gereken gelirlerin beyan edilmediğinin tespit edilmesi durumunda;

 

1. Beyan edilmemiş ve ödenmemiş olan vergi aslı,

2. Normal vade tarihinden, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihine kadar gecikme zammı oranında hesaplanacak olan gecikme faizi,

3. Vergi aslının bir katı tutarında vergi ziyaı cezası,

 

tahsil edilecektir.

 

97.      Zamanaşımı nedir?

 

Zamanaşımı kanunda, süre geçmesi dolayısıyla vergi alacağının kalkması olarak tanımlanmıştır. İlgili olduğu yılı takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içerisinde hesaplanarak mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.

 

Örneğin 2010 yılında elde edilmiş olmakla beraber 2011 yılı Nisan ayında beyannameye dahil edilmesi gereken bir gelirin beyan edilmediğinin vergi idaresince tespit edilmesi durumunda, bu gelir üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinin vergi dairesi tarafından 31 Aralık 2015 tarihine kadar tarh edilerek mükellefe tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

 

Bu nedenle mükellefler geliri elde ettikleri tarihi izleyen yılbaşından itibaren beş yıl süre ile vergi incelemesine maruz kalabileceklerdir.