Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

46.      Yurtdışı şubeden elde edilen kazancın, Türkiye'de kurum kazancına dahil edilmesi gerekir mi?

 

Kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlar, vergi uygulamaları açısından "tam mükellef" sayılmaktadırlar. Bu kurumlar gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançları üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler.

 

Buna göre tam mükellef kurumların yurtdışında bir şube veya daimi temsilci vasıtasıyla elde ettikleri kazançları, ilgili hesap döneminde Türkiye'de beyan edilen kurum kazancı ile birleştirmeleri gerekmektedir.

 

47.      Yurtdışı şube kazancının istisna olarak değerlendirilmesinin şartları nedir?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde, kurumların yurtdışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri kazançların hangi şartlarla kurumlar vergisinden istisna olacağına ilişkin hükme yer verilmektedir.

 

Buna göre söz konusu kazançların kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilebilmesi için;

 

a. Kazancın, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 (bazı hallerde % 20) oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

 

b. Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,

 

gerekmektedir.

 

Vergi yükünün nasıl hesaplanacağına ilişkin örnekli açıklamalarımıza 12, 13 ve 14. soruların cevaplarında yer verilmiştir.

 

48.      İlgili ülkedeki en az vergi oranı, şubenin faaliyet konusuna göre değişebilir mi?

 

Yurtdışındaki işyerinde;

 

·         Finansal kiralama dahil finansman temini,

·         Sigorta hizmetlerinin sunulması,

·         Menkul kıymet yatırımı,

 

faaliyeti ile iştigal edilmesi durumunda bu oran artmaktadır. Bu durumda kazancın istisna olarak değerlendirilebilmesi için ilgili ülkede faaliyet gösteren şubenin kazancı üzerinde, en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında (% 20) vergi yükü olması gerekmektedir.

 

49.      Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması'nın istisna uygulamasına bir etkisi olabilir mi?

 

Yurtdışındaki şubenin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında ÇVÖ anlaşması varsa ve bu anlaşmadaki şartlar kazancı elde eden kurum açısından daha uygun ise, şube kazancı ÇVÖ anlaşmasındaki şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna edilebilir.