Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

1. Kimler kurumlar vergisi mükellefidir?

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde sayılan aşağıdaki kurumlar, kurumlar vergisi mükellefidirler.

  • Sermaye şirketleri,
  • Kooperatifler,
  • İktisadi kamu kuruluşları,
  • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
  • İş ortaklıkları (kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesini talep edenler)

Sözü geçen maddede sermaye şirketleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve denetimine tabi olan fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar da kurumlar vergisi uygulamasında sermaye şirketi sayılmaktadır.

2. Kurum kazancı nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi, yukarıda sayılan mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu nedenle kurumlar vergisi mükelleflerinin safi kazancının tespitinde indirilecek ve indirilemeyecek giderlerin yer aldığı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8, 10 ve 11. maddelerinin yanında, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazançta indirilebilecek giderlerin yer aldığı 40. madde ve indirilemeyecek giderlerin yer aldığı 41. madde hükümleri de dikkate alınmaktadır.

Bunların yanında diğer kanunlarda yer alan hükümler kapsamında gider kabul edilmeyen harcamaların da safi karın tespiti sırasında dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan gerek Kurumlar Vergisi Kanunu'nda gerekse de diğer kanunlarda yer alan istisna ve indirimler ile geçmiş yıllarda oluşan zararlar da dikkate alınarak kurumlar vergisi matrahına ulaşılmaktadır.