Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

98.       2010 yılında çeşitli kanunen kabul edilmeyen giderleri ve gayrimenkul satış kazancı bulunan mükellef kurumun ödeyeceği vergi nasıl hesaplanır?

 

Veriler

 

·         (A) A.Ş.'nin 31.12.2010 tarihli gelir tablosunda yer alan dönem karı 1.500.000 TL'dir (vergi karşılığı ayrılmamıştır).

·         Kurumun 2006-2007 hesap dönemi kayıtları Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarınca incelenmiş ve inceleme sonucunda düzenlenen tutanak mükellef temsilcisi tarafından imzalanmıştır. İnceleme elemanı tarafından hazırlanan rapora istinaden vergi dairesince mükellefe "vergi ve ceza ihbarnamesi" tebliğ edilmiştir. Mükellef uzlaşma talep etmiştir. 2010 yılında uzlaşma sonucu ödenen 100.000 TL kurumlar vergisi, 2.000 TL vergi ziyaı cezası ve 44.000 TL gecikme faizi gider hesaplarına intikal ettirilmiştir.

·         Kurum 2010 yılında 17.500 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırıp gider hesaplarına intikal ettirmiştir.

·         Kurum tarafından Mart ve Nisan/2010 dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi unutulmuş ve her iki vergi de 14 Eylül 2010 tarihinde ödenmiştir. Vergilerle beraber ödenen 12.000 TL tutarındaki gecikme zammı gider olarak kayıtlara alınmıştır.

·         Gider hesaplarının incelenmesi sırasında, 2009 yılına ilişkin 2.500 TL'lik fotokopi makinası bakım faturasının Ocak/2010 döneminde gider olarak kayıtlara alındığı tespit edilmiştir.

·         Kayıtlarda tahakkuk ettirilmekle birlikte, nakit sıkışıklığı nedeniyle Kasım/2010 dönemine ilişkin 22.000 TL tutarındaki sosyal güvenlik primi vadesinde ödenmemiştir.

·         Kurum tarafından 2010 yılında telefon faturalarının tamamı (KDV hariç) gider olarak kayıtlara alınmıştır. Bu fatura bedellerinin 2.700 TL'lik kısmının özel iletişim vergisi olduğu tespit edilmiştir.

·         Kurum tarafından 2010 yılı içerisinde makbuz karşılığı olarak Türk Eğitim Vakfı'na 10.000 TL'lik bağış yapılmıştır (TEV vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesindedir).

·         Makina imalat ve satışı ile iştigal eden (A) A.Ş. 18.02.2008 tarihinde 3.000.000 TL'ye almış olduğu arsayı 12.06.2010 tarihinde 4.200.000 TL'ye üçüncü bir kişiye satmıştır. Kazancın tamamını gelir olarak kayıtlara almış ve Şubat/2011'de % 75'lik kısmını fon hesabına aktarmıştır.

 

Kurumlar vergisi hesabı

 

 

      1

Ticari bilanço karı

 

1.500.000

2

Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)

 

212.700

 

- Ödenen kurumlar vergisi, ceza ve gecikme faizi

146.000

 

 

    - Kıdem tazminatı karşılığı

17.500

 

 

    - Ödenen gecikme zammı

12.000

 

 

    - Önceki yıl giderleri

2.500

 

 

    - Ödenmeyen sosyal güvenlik primi

22.000

 

 

    - Özel iletişim vergisi

2.700

 

 

    - Bağış ve yardımlar

10.000

 

3

Kar ve ilaveler toplamı (1 + 2)

 

1.712.700

4

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler (-)

 

900.000

 

    - Gayrimenkul satış kazancının % 75'i (KVK 5/1-e)

900.000

 

5

Cari yıla ait zarar ve indirimler toplamı (4)

 

900.000

6

Kar (3 - 5)

 

812.700

7

Kar olması halinde indirilecek istisna ve indirimler (-)

 

10.000

 

    - Bağış ve yardımlar (KVK 10/1-c)

10.000

 

8

Kurumlar vergisi matrahı (6 - 7)

 

802.700

9

Hesaplanan kurumlar vergisi (8 x % 20)

 

160.540

 

     
     

 

 

       

99.      2010 yılında çeşitli kanunen kabul edilmeyen giderleri olup, iştirak hissesi satış kazancı ve temettü geliri elde eden kurumun ödeyeceği vergi nasıl hesaplanır?

 

Veriler

 

·         (B) A.Ş.'nin 31.12.2010 tarihli bilanço ve gelir tablosunda yer alan dönem karı 3.080.000 TL'dir (vergi karşılığı ayrılmamıştır).

 

·         Kurum 2010 yılında 125.000 TL tutarında kıdem tazminatı karşılığı ayırmış olup, bu tutarı gider olarak kayıtlarına almıştır.

 

·         (B) A.Ş. sermayesine iştirak ettiği (X) Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım kararına istinaden 01.04.2010 tarihinde aldığı 80.000 TL nakit temettüyü gelir olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir.

 

·         Kurumun 2009 yılından kaynaklanan 1.050.000 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. (Bu tutar şirketin beyannamesinde yer almaktadır.)

 

·         Mükellef kurum 18.02.2007 tarihinde 1.500.000 TL'ye almış olduğu iştirak hisselerini 12.06.2010 tarihinde 2.940.000 TL'ye satmıştır. Bu satıştan oluşan (2.940.000 - 1.500.000 =) 1.440.000 TL'lik kar, 2010 yılında gelir kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca istisna olarak değerlendirilecek olan kazancın % 75'lik kısmı (1.080.000 TL), 2010 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar "549 Özel Fonlar" hesabına alınmıştır.

 

Kurumlar vergisi hesabı 

 

1

Ticari bilanço karı

 

3.080.000

2

Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)

 

125.000

 

    - Kıdem tazminatı karşılığı

125.000

 

3

Kar ve ilaveler toplamı (1 + 2)

 

3.205.000

4

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler (-)

 

1.160.000

 

    - İştirak kazancı istisnası (KVK 5/1-a)

80.000

 

 

    - İştirak hissesi satış kazancının % 75'i (KVK 5/1-e)

1.080.000

 

5

Cari yıla ait zarar ve indirimler toplamı (4)

 

1.160.000

6

Kar (3 - 5)

 

2.045.000

7

Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları (-)

 

1.050.000

8

Kurumlar vergisi matrahı (6 - 7)

 

995.000

9

Hesaplanan kurumlar vergisi (8 x % 20)

 

199.000

 

100.      2010 yılında kanunen kabul edilmeyen giderleri ve örtülü sermayesi bulunan kurumun ödeyeceği vergi nasıl hesaplanır?

 

·         (C) A.Ş.'nin 31.12.2010 tarihli gelir tablosunda yer alan dönem karı 1.575.000 TL'dir (vergi karşılığı ayrılmamıştır).

·         Kurumun 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin geçmiş yıl mali zararları sırasıyla 100.000 TL ve 125.000 TL'dir.

·         Kurum kayıtlarında yer alan ÖİV, belgesiz giderler ve binek otomobillere ilişkin MTV gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerinin toplamı 54.000 TL'dir.

·         Kurumun iştirak etmiş olduğu (D) Çelik Ürünleri İmalat A.Ş.'den elde ettiği temettü geliri 25.000 TL'dir.

·         Mal alım satımı işi ile iştigal eden (C) A.Ş. 05.01.2008 tarihinde 1.800.000 TL'ye almış olduğu arsayı 15.04.2010 tarihinde 2.700.000 TL'ye üçüncü bir kişiye satmıştır. Elde ettiği kazancı gelir olarak kayıtlara almış ve Şubat/2011'de % 75'lik kısmını fon hesabına aktarmıştır.

·         (C) A.Ş.'nin 2010 yılı başındaki öz sermayesi 500.000 TL'dir. Kurumun ortaklarından aldığı kredilerin tutarları aşağıdaki gibidir.

 

-       Tam mükellef gerçek kişi ortaktan 01.05.2010 tarihinde yıllık % 18 faizle 800.000 TL borç alınmış ve 31.12.2010 tarihinde faiziyle birlikte geri ödenmiştir. (Faiz aylık hesaplanmıştır.)

-       Kurum iştiraki olan (Y) Bankası'ndan 01.06.2010 tarihinde 2 yıl vadeli, % 18 yıllık faizli 2.400.000 TL kredi kullanmıştır. (01.06.2010 ile 31.12.2010 dönemine ilişkin banka 214 günlük faiz hesaplamıştır.)

 

Örtülü sermaye hesabı

 

01.01.2010 özsermaye                                                                500.000

 

Özsermayenin 3 katı                                                                  1.500.000

 

Ortaktan kullanılan kredi (01.06.2010)                   2.000.000

   [800.000 + (2.400.000 /2)]

 

Örtülü sermaye (2.000.000 – 1.500.000)                                  500.000

 

Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan finansman giderleri hesabı

 

Krediyi veren ortak

Kredi tutarı (TL)

Kredi tutarı (TL)

(Ört. Ser. Hesabı)

Faiz gideri (TL)

Tam mük. gerçek kişi

800.000

800.000

(*) 84.000

Tam mükellef banka

2.400.000

1.200.000

(2.400.000 / 2)

(**) 128.400

Toplam

3.200.000

2.000.000

212.400

 

(*) 800.000 x 0,18 / 12 x 7 = 84.000

(**)1.200.000 x 0,18 / 360 x 214 = 128.400

 

31.12.2010 tarihi itibariyle hesaplanan ve ödenen faiz giderlerinin KKEG olarak değerlendirilmesi gereken (örtülü sermayeye isabet eden) tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

KKEG finansman gideri =

 

Örtülü sermaye / Örtülü ser. hesabında kullanılan toplam kredi x Toplam finansman gideri

 

KKEG finansman gideri = 500.000 / 2.000.000 x 212.400 = 53.100 TL (*)

 

(*) Bu tutarın aynı zamanda 31.12.2010 tarihi itibariyle dağıtılmış kar payı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu çalışmamız kurumlar vergisi hesabına yönelik olduğundan kar payı hesaplaması göz ardı edilmiştir. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizlerin kar payı sayılmasına ilişkin örnekli açıklamalar 59. sorunun cevabında yer almaktadır.

 

Kurumlar vergisi hesabı

 

1

Ticari bilanço karı

 

1.575.000

2

Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)

 

107.100

 

- Kayıtlarda yer alan kanunen kabul edilmeyen giderler

54.000

 

 

- Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz

53.100

 

3

Kar ve ilaveler toplamı (1 + 2)

 

1.682.100

4

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler (-)

 

700.000

 

- İştirak kazancı istisnası (KVK 5/1-a)

25.000

 

 

- Gayrimenkul satış kazancının % 75'i (KVK 5/1-e)

675.000

 

5

Cari yıla ait zarar ve indirimler toplamı (4)

 

700.000

6

Kar (3 - 5)

 

982.100

7

Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları (-)

 

225.000

8

Kurumlar vergisi matrahı (6 – 7)

 

757.100

9

Hesaplanan kurumlar vergisi (8 x % 20)

 

151.420