Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyanı - 2010

3.      İştirak kazancı ve bu kazanca ilişkin istisnanın kapsamı nedir?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde iştirak kazancı istisnası tanımlanmıştır. Bu bent uyarınca, kurumların, tam mükellef başka bir kuruma iştirak etmeleri ve bu kurumdan kar payı (iştirak kazancı) elde etmeleri durumunda, bu kazanç kurumlar vergisinden istisna olarak kabul edilmektedir. Kar payını elde eden kurumun tam veya dar mükellef olmasının ise bir önemi bulunmamaktadır. Ancak fonların katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları istisna olarak değerlendirilemez.

 

Diğer taraftan tam mükellef statüsünde olan başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kar payları da kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilmektedir.

 

4.      Kar dağıtımı sırasında kurumlara ödenen kar paylarından stopaj yapılır mı?

 

Tam mükellef kurumlar tarafından ortağı olan yine tam mükellef kurumlara kar dağıtıldığı durumda, stopaj yapılmaz. Ama örneğin gerçek kişi ortaklara kar dağıtılması durumunda % 15 oranında stopaj yapıldıktan (vergi kesildikten) sonra kalan net tutarın ortağa ödenmesi gerekmektedir.

 

5.      İştirak edilen kurumdan elde edilen temettü geliri neden istisna olarak değerlendiriliyor?

 

Bir kurumun dönem karından, ayrılan vergi karşılığı düşüldükten sonra kalan tutar dağıtıma konu edilebilir. Dağıtılan bu karın, temettüyü alan kurumda da vergiye tabi tutulması halinde, aynı kazanç üzerinden mükerrer olarak vergi ödenmiş olacaktır. Bu istisna, aynı kazancın iki ayrı kurumda vergilendirilmesini önlemek, yani mükerrer vergilemeye yol açmamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

6.      İstisna uygulamasında iştirak oranı ve iştiraki elde tutma süresinin bir önemi var mı?

 

İstisna uygulamasında kuruma iştirak oranının bir önemi yoktur. İster % 1'in altında veya % 45, hatta % 99'un üzerinde olsun, kurum ortağının payına düşen temettü istisna olarak değerlendirilmektedir.

 

Bazı istisnaların uygulanabilmesi için iştirak paylarının en az belli bir süre elde tutulması zorunluluğu bulunmasına rağmen bu istisnanın uygulanabilmesi için böyle bir süre sınırlaması da yoktur. Yani bir gün önce bile iştirak edilmiş olan bir tam mükellef kurumun kar dağıtması durumunda, kar payını alan kurum bu geliri beyannamesinde istisna kazanç olarak gösterebilecektir.

 

7.      Fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları da istisna olarak değerlendirilir mi?

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-a madde hükmüne göre, bu kar paylarının istisna olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Esasen iştirak kazançları için yapılan istisna uygulaması, vergilendirilmiş bir kazancın dağıtılması durumunda bu kazancın mükerrer olarak vergilendirilmesini önlemek amacıyla getirilmiş olan bir uygulamadır.

 

Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları ise kurumlar vergisinden istisna olduğu için, yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının kar payını elde eden kurum bünyesinde vergilendirilmesi sağlanmış olmaktadır.