Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


74.     Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi midir?

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar da Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabidirler. Bu mükelleflerin de Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde defter tutmaları ve belge kayıt düzenine ilişkin hükümlere uymaları zorunludur.

75.     Serbest bölgelerde tek düzen hesap planına uyma zorunluluğu var mıdır?

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine ve Tek Düzen Hesap Planı’na uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

76.     Serbest bölgelerde yabancı para cinsinden defter tutulabilir mi?

Tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri ile serbest bölgede faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin serbest bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin, defter kayıtlarını Türk para birimi dışında (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca, kuru günlük olarak belirlenen) herhangi bir yabancı para birimi ile yapabilmelerimümkündür.

77.     Yabancı para birimi cinsinden defter tutan mükelleflerin, farklı para birimleriyle yapılan işlemlerinde uygulama nasıldır?

Serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefler, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirmek suretiyle işlem tesis edeceklerdir.

78.     Söz konusu mükelleflerin vergi matrahlarının tespiti ile beyanları nasıl yapılır?

Bu mükelleflerin, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahları kayıt yapılan para birimine göre tespit edilmektedir. Beyannamedeki tutarların ise beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilmek suretiyle TL cinsinden gösterilmesi gerekmektedir. Verginin ödenmesi, mahsubu ve iadesi işlemlerinde de Türk para birimi esas alınmaktadır.

79.     Yabancı para cinsinden defter tutma uygulamasından vazgeçilmesi mümkün müdür?

Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil beşinci hesap döneminin sonuna kadar dönülemez.

80.     İstisna kapsamında olan ve istisna kapsamında olmayan faaliyetlerin birlikte yapılması durumunda muhasebe kayıtları nasıl tutulmalıdır?

İstisnadan yararlanacak kazancın tespiti açısından, mükelleflerin istisna kapsamına giren faaliyetleri ile istisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını, ayrı ayrı tespit edebilecek şekilde kayıtlarını tutmaları gerekmektedir.

81.     Serbest bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü var mıdır?

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin, Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Şubeler açısından söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

82.     Serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefler vergi incelemesine tabi midir?

Vergi incelemeleri açısından serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin yurtiçinde faaliyet gösteren diğer mükelleflerden herhangi bir farkı bulunmamaktadır.