Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Vergi, Resim ve Harç İstisnası 2010


93.      Şartlı muafiyet sistemi nedir?

 

Dahilde işleme rejimi tedbirlerinden olan şartlı muafiyet sistemi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin Türkiye Gümrük Bölgesi’nde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınması işlemidir. İşletme malzemeleri ithalatında KDV ve ÖTV tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

 

94.      Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde eşdeğer eşya kullanımı mümkün müdür?

 

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde işlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyası yerine eşdeğer eşya olarak, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya (Türk menşeli eşya) kullanılabilir. İhracatın önceden yapılması halinde buna tekabül eden ithalatın, belge süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

 

95.      Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içinden alım yapabilme imkanı var mıdır?

 

İhracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilebilir.

 

96.      Şartlı muafiyet sistemine bağlı işlemler teminata tabi midir?

 

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Ancak, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı Müsteşarlık’ça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

 

Bu kapsamda, ithalatta alınması gereken vergi,  yurt içi alımlarda ise Müsteşarlık ve/veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınmakta olup, teminat; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve hazine tahvil ve bonoları unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

 

97.      Şartlı muafiyet sistemi kapsamında verilen teminatlar hangi kurum tarafından iade edilir?

 

Verilen teminatlar,

 

·           Şeker fabrikalarından yapılan Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki alımlarda T.C. Şeker Kurumu’nca tespit edilen şeker fabrikalarınca,

·           İthalat yapılan şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince,

·           Geri ödeme sistemi çerçevesindeki DİİB kapsamında alınan vergiler yine ilgili gümrük idaresince

 

iade edilir.

 

98.      Geri ödeme sistemi nedir? 

 

Dahilde işleme rejimi tedbirlerinden olan geri ödeme sistemi; Dahilde İşleme İzin Belgesi/ Dahilde İşleme İzni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. İşletme malzemeleri ithalatında bu durum geçerli değildir. Alınan vergiler geri ödenmez.

 

Geri ödeme sisteminden yaralanılabilmesi için, eşyanın geri ödeme kapsamında olduğunun gümrük idaresince, ithalat sırasında, gümrük beyannamesine kaydedilmesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili satır kodunun gümrük beyannamesine kaydedilmesi gerekmektedir.

 

99.      Hangi hallerde geri ödeme sistemi uygulanmaz?

 

Geri ödeme sisteminden, AB’ye üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere, şunlar yararlanamaz;

 

·           İthalatı miktar kısıtlamalarına tabi olan mallar,

·           Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen mallar,

·           Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleri ile ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde özel ithalat vergilerine tabi olan mallar,

·           İthal eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü sırasında, işlem görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan mallar,

 

Ayrıca;

 

·           Üçüncü ülke menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere,

·           Üçüncü ülke menşeli eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere,

·           Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülke menşeli olmayan eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde anlaşma imzalanmış ülkeye,

·           Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyon’a dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyon’a taraf ülkelere,

·           Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyon’a dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyon’a taraf ülkelere,

·           Serbest dolaşımda bulunan eşyadan üretilen işlem görmüş ürünün serbest bölgelere (serbest bölgelerden en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyon’a dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyon’a taraf ülkelere yapılan satışlar ile geri ödeme sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla olan satışlar hariç),

 

ihraç edilmesi halinde bu ihracat, geri ödeme sisteminden yararlandırılmaz.

 

100.      Geri ödeme sistemi çerçevesinde ödenen vergiler nasıl geri alınır?

 

Geri ödemeyi alabilmek için, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde ilgili gümrük idarelerine müracaat zorunludur. Geri ödeme kararının alındığı tarihini izleyen 3 ay içerisinde gümrük idarelerince geri ödeme yapılmazsa, 6183 Sayılı Kanun’un tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.