No: 46

Tarih: 12/06/2024

Konu:

Tasarruf finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına dekont düzenleme zorunluluğu getirildi.


Özet: 12 Haziran 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 562 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile tasarruf finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları 435 sıra numaralı Tebliğ’in kapsamına dahil edilmiştir.

Buna göre tasarruf finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları BSMV'ye tâbi bütün hizmet veya satışlarını, fatura yerine geçmek üzere 435 sıra numaralı Tebliğ’in 2.1 bölümünde sayılan şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla tevsik edeceklerdir.

Tebliğ’in; tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri 1 Temmuz 2024 tarihinde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri ise 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.435 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile (RG: 03.04.2014) Türkiye'de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu Tebliğ’in 2. bölümünde ise finansman şirketlerinin düzenlemesi gereken belgeler ve bu belgelerde bulunması gereken bilgilere yer verilmişti.

12 Haziran 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 562 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile tasarruf finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları da 435 sıra numaralı Tebliğ’in kapsamına dahil edilmiştir.

Dekont düzenleme zorunluluğu

Tasarruf finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları BSMV'ye tâbi bütün hizmet veya satışlarını, fatura yerine geçmek üzere 435 sıra numaralı Tebliğ’in 2.1 bölümünde sayılan şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla tevsik edeceklerdir.

Tasarruf finansman şirketlerinin düzenleyecekleri dekontun ön yüzünün, üst orta kısmına gelecek şekilde “Dekont (Tasarruf Finansman Şirketi)” başlığı bulunacaktır. Aynı şekilde ödeme kuruluşları tarafından düzenlenecek olan dekontlarda “Dekont (Ödeme Kuruluşu)”, elektronik para kuruluşlarının düzenleyecekleri dekontlarda ise “Dekont (Elektronik Para Kuruluşu)” ibarelerinin bulunması gerekmektedir.

Finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları BSMV'ye tâbi işlemleri için dekont düzenlerken, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyeceklerdir.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına dekont yerine hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleme imkânı

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibarıyla, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebileceklerdir.

Ceza uygulaması

Tebliğ’le düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun 353/2. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası, bir ay içinde düzenlenen söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin Tebliğ’de belirtildiği şekilde gönderilmemesi veya süresinde gönderilmemesi veyahut eksik veya yanıltıcı bilgi gönderilmesi halinde de Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Yürürlük

Tebliğ’in;

- İlgili belgelerin mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinde uygulanacak özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükmünde yapılan değişiklikler 12 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,
- Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri 1 Temmuz 2024,
- Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri ise 1 Ocak 2025,

tarihinde yürürlüğe girecektir.

562 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 52 23