No: 39

Tarih: 21/05/2024

Konu:

Gecikme zammı oranı aylık %4,5’e yükseltildi.


Özet: 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık %4,5 olarak belirlenmiştir.

İlgili Karar 21 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu oran değişikliği neticesinde; Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında hesaplanan gecikme faizi ile aynı Kanun’un 371. maddesi kapsamında hesaplanan pişmanlık zammı oranları da 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %4,5 olarak uygulanacaktır.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı tatbik olunacağı hükmü yer almaktadır. Maddede ayrıca bu oranın %10’una kadar indirilebilmesi veya 2 katına kadar artırılabilmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Bu yetki Cumhurbaşkanı tarafından 21 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Karar ile kullanılmış ve gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere aylık %4,5 olarak belirlenmiştir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca günlük olarak hesaplanması gerekmektedir.

15 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 numaralı “Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin, “Mevzuatın Yürürlüğe Girmesi” başlıklı 7. maddesinde; kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe gireceğine ilişkin hüküm yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında yukarıda yer verilen oran değişikliğine ilişkin 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da 21 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde özel ödeme zamanları açıklanmıştır. Maddenin 3. fıkrasında gecikme faizinin hesaplanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Sözü geçen fıkra uyarınca gecikme faizinin gecikme zammı oranında hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, VUK 112. madde kapsamında hesaplanacak olan gecikme faizinin oranı da 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %4,5’e yükselmiş olmaktadır. Ancak gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde ise pişmanlık müessesesi ile ilgili hükümler yer almaktadır. Maddede sayılan şartlarla pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükellef hakkında vergi ziyaı cezası kesilmemektedir.

Maddenin 1. fıkrasının 5. bendinde mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte ödeneceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, VUK 371. madde kapsamında hesaplanacak olan pişmanlık zammının oranı da 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %4,5’e yükselmiş olmaktadır.

6183 Sayılı Kanun’un 51. maddesi kapsamında son yıllarda çeşitli Bakanlar Kurulu Kararları ve son olarak 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen gecikme zammı oranlarını gösteren tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. Bu oranlar belirtilen dönemler için gecikme faizi ve pişmanlık zammı hesaplamalarında da kullanılmaktadır.

Uygulandığı dönem

Aylık oran (%)

19.11.2009 - 18.10.2010

1,95

19.10.2010 - 04.09.2018

1,40

05.09.2018 - 30.06.2019

2,00

01.07.2019 - 01.10.2019

2,50

02.10.2019 - 29.12.2019

2,00

30.12.2019 - 20.07.2022

1,60

21.07.2022 - 13.11.2023

2,50

14.11.2023 - 20.05.2024

3,50

21.05.2024 tarihinden itibaren

4,50

 

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79