No: 38

Tarih: 16/05/2024

Konu:

Mücbir sebep hali kapsamında 7440 sayılı Kanun’a göre başvuru ve ödeme sürelerine ilişkin Tebliğ yayımlandı.


Özet: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali sırasıyla 30 Kasım 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihlerine uzatılmış, daha sonra ise 31 Ağustos 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Bu yerlerdeki dairelere, 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma başvurularının 2 Aralık 2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 31 Aralık 2024 tarihine, ikinci taksitin 31 Ocak 2025 tarihine kadar (bu tarihler dâhil), diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir.

İlgili mükellefler, 7440 sayılı Kanun’un 5. ve geçici 1. maddeleri kapsamında matrah ve vergi artırımına ilişkin başvuruları ile aynı Kanun’un 6. maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvurularını da 2 Aralık 2024 tarihine kadar yapabileceklerdir. Başvurunun türüne göre değişen ödeme süreleri ise sirkülerimizde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Tebliğ, yayım tarihinde (16 Mayıs 2024) yürürlüğe girmiştir.7440 sayılı Kanun’un (Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun; RG: 12.03.2023) 9. maddesinin 19. fıkrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki alacaklı idarelere yapılacak başvuru ve taksit ödeme sürelerine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

16 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6 seri numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği”yle, mücbir sebep hali kapsamında 7440 sayılı Kanun’a göre yapılabilecek başvuruların süresi ile taksit ve peşin ödeme süreleri konusunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

1. Mücbir sebep hali ilan edilen yerler ve mücbir sebep süreleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen;

- Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep hâli ilan edilmiş,

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali sırasıyla 30 Kasım 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihlerine uzatılmış, daha sonra ise 31 Ağustos 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

2. Mücbir sebep hali kapsamında 7440 sayılı Kanun’a göre başvuru ve ödeme süreleri

a. Alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında başvuru ve ödeme süreleri

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024 tarihinde sona ereceğinden, bu yerlerdeki dairelere 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 30 Kasım 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 tarihine kadar) yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 31 Aralık 2024 tarihine, ikinci taksitin 31 Ocak 2025 tarihine kadar (bu tarihler dâhil), diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir.

b. Matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümler kapsamında başvuru ve ödeme süreleri

Kanun kapsamında yapılacak başvurularını, mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024 tarihine kadar devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere yapacak olan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımı (7440 sayılı Kanun madde 5 ve geçici 1) ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine (7440 sayılı Kanun madde 6) ilişkin hükümler kapsamında başvuru ve ödeme süreleri aşağıda açıklanmaktadır:

1. Matrah ve vergi artırımına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri (7440 sayılı Kanun’un 5. ve geçici 1. maddesi)

İlgili mükelleflerin matrah ve vergi artırımından yararlanmak istemeleri halinde 30 Kasım 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 tarihine kadar) (bu tarih dahil) söz konusu maddede belirtilen şekilde beyan veya bildirimde bulunmaları, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını Aralık/2024 ayında (31 Aralık 2024 tarihi dâhil) tamamen veya talep etmeleri hâlinde ilk taksiti Aralık/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte, matrah ve vergi artırımı dolayısıyla verilen beyannamelere ait damga vergisini ise ilk taksit ödeme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir.

2. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin başvuru ve ödeme süreleri (7440 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrası)

İlgili mükelleflerin bu hükümden yararlanmak istemeleri halinde stok beyanına ilişkin KDV beyannamesi ve eki envanter listesini mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 30 Kasım 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 tarihine kadar) (bu tarih dâhil) vermeleri, yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarları aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

3. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ÖTV’ye tabi mallara ilişkin başvuru ve ödeme süreleri (7440 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi)

ÖTV’nin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV’yi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekindeki beyannameyle (Ek:20) mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 30 Kasım 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 tarihine kadar) (bu tarih dâhil) beyan etmeleri ve yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarları aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

4. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin başvuru ve ödeme süreleri (7440 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası)

İlgili mükelleflerin bu hükümden yararlanmak istemeleri halinde, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 30 Kasım 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 tarihine kadar) (bu tarih dâhil) kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri, bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisini, ilk taksitini beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerini beyanname verme süresini takip eden birinci (Aralık 2024 ayında) ve ikinci ayda (Ocak 2025 ayında) olmak üzere üç eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. Ancak talep edilmesi hâlinde, taksitlendirilebilecek tutarın defaten ödenebilmesi de mümkündür.

5. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin başvuru ve ödeme süreleri (7440 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası)

İlgili mükelleflerin bu hükümden yararlanmak istemeleri halinde, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 30 Kasım 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 tarihine kadar) (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle düzeltmeleri ve beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğ, yayım tarihinde (16 Mayıs 2024) yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79