No: 15

Tarih: 12/01/2024

Konu:

Özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespitinde geçerli olan sorumluluk uygulamasına makaronlar da dahil edildi.


Özet: Kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin,

- (A) Cetvelinde yer alan malların 50 litreyi,
- (B) Cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) GTİP numaralı malların 5.000 adedi,

aşması halinde müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden Kanun’un 11. maddesindeki esaslara göre ÖTV re’sen tarh edilmekte ve ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanmaktadır.

12 Ocak 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4 seri numaralı Genel Tebliğ ile yukarıda açıklanan sorumluluk uygulamasına 4813.10.00.80.00 GTİP numaralı makaronlar da dahil edilmiştir.

Bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde, alkollü içkiler ile bazı alkolsüz içecekler, (B) cetvelinde sigara, tütün ve tütün mamulleri yer almaktadır.

1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ile vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri ve alkollü içkiler için bandrollü ürün izleme sistemi kurulmuş ve bu kapsamda söz konusu mallar için bandrol ve kod (biralar için) uygulaması zorunluluğu getirilmişti.

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”nin “Özel etiketi veya işareti olmayan malların tespitinde müteselsil sorumluluk” başlıklı (III/C/1) bölümünde, kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin,

- (A) Cetvelinde yer alan malların 50 litreyi,
- (B) Cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) GTİP numaralı malların 5.000 adedi,

aşması halinde müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden Kanun’un 11. maddesindeki esaslara göre ÖTV’nin re’sen tarh edileceği ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

12 Ocak 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4 seri numaralı Genel Tebliğ ile yukarıda açıklanan sorumluluk uygulamasına 4813.10.00.80.00 GTİP numaralı makaronlar da dahil edilmiştir.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70