No: 30

Tarih: 15/02/2023

Konu:

Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerine ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yapılması gereken tevkifatın oranı %0’a düşürüldü.


Özet: 14 Şubat 2023 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yapılması gereken tevkifatın oranı %15’ten %0’a düşürülmüştür.

Karar, yayım tarihinde (14.02.2023) yürürlüğe girmiştir.Hatırlanacağı üzere 7256 sayılı Kanun’un (RG: 17.11.2020) Kanun’un 17. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi tevkifatı” başlıklı 94. maddesine yeni bir fıkra eklenmişti. Düzenleme uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını;

- Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri,
- İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları,
- İktisap ettikleri tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları,

hallerinde, maddede belirtilen tarihler itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılmakta ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmekteydi.

Diğer taraftan 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinin 1 numaralı fıkrasında Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılması gereken tevkifat oranları 17 bent halinde sayılmaktadır.

14 Şubat 2023 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14592 sayılı Karar’ın 1. maddesine 2 numaralı fıkra eklenmiştir.

Buna göre yukarıdaki kapsamda tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılacaktır.

Karar, 14 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79