No: 100

Tarih: 31/10/2022

Konu:

Kamu idareleri ile özel sektörde birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi konusunda açıklamalar yapıldı.


Özet: 30 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 321 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kamu idareleri ve özel sektörde birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi konusunda açıklamalar yapılmıştır.

- Tebliğ’in 1. maddesiyle aynı anda genel bütçe kapsamındaki birden fazla kamu idaresinden ücret alınması durumunda ya da bu kamu idarelerinin birinden başka birine geçilmesi durumunda alınan ücretlerin mevzuat kapsamında değerlendirilmesine ilişkin örnekler ve açıklamalarda değişiklikler yapılmıştır.

- Tebliğ’in 2. maddesiyle ise yıl içerisinde aynı anda birden fazla özel sektör işvereninden alınan ücret gelirlerinde kümülatif matrahın dikkate alınmasına ilişkin açıklama yapılmıştır. Buna göre hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecektir.

Tebliğ, yayım tarihinde (30 Ekim 2022) yürürlüğe girmiştir.Hatırlanacağı üzere 7194 sayılı Kanun’la (RG: 07.12.2019) Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntılı açıklamalar içeren 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Tebliğ’in 7. bölümünde (18 ila 22. maddeler) tek veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda örnekli açıklamalar yapılmıştı.

1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi

30 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 321 seri numaralı Tebliğ’in (Yeni Tebliğ) 1. maddesiyle, yukarıda belirtilen Tebliğ’in “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi” başlıklı 20. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu maddenin başlığı ve maddede geçen “yönetim” ibareleri “bütçe” olarak değiştirilmiştir. Tebliğ’de aynı anda genel bütçe kapsamındaki birden fazla kamu idaresinden ücret alınması durumunda ya da bu kamu idarelerinin birinden başka birine geçilmesi durumunda alınan ücretlerin mevzuat kapsamında değerlendirilmesine ilişkin açıklama ve örneklerde değişiklikler yapılmıştır.

2. Özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışanların durumu

311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 21. maddesinde ise özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışanların durumu hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Maddenin 5. fıkrasında yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabının, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Yeni Tebliğ’in 2. maddesiyle bu bölüme yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücretlerden kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılmasına ilişkin bir cümle eklenmiştir. Buna göre hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecektir.

Yayım tarihinde (30 Ekim 2022) yürürlüğe girmiş olan Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79