No: 27

Tarih: 05/04/2021

Konu:

Kurumlar vergisi oranı ile 6183 sayılı Kanun ve ÖTV Kanunu’nda değişiklikler içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.


Özet: 2 Nisan 2021 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’yle, vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

- Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25’e, 2022 yılı kurum kazançları içinse %23’e çıkarılması öngörülmektedir. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemine ait kazançlara uygulanacaktır.

- 6183 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle haczedilen menkul malların elektronik ortamda satılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

- Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların en uygun yerde veya borsası varsa borsasında satılmasının önü açılmaktadır.

- Artırmaya iştirak edecek kişilerden menkul mala biçilen değerin %5’i oranında teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

- Haczedilen gayrimenkullerin elektronik ortamda da satılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan malların (Kolalı gazozlar ve bazı içecekler ile alkollü içecekler, sigara, tütün ve tütün mamulleri) komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi ÖTV’yi doğuran olay olarak kabul edilecektir.

Söz konusu hükümler, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.2 Nisan 2021 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile başta kurumlar vergisi oranında geçici olarak yapılması planlanan oran artışı olmak üzere bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Söz konusu değişikliklerle ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklik

Kurumlar vergisi oran artışı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32. maddesi uyarınca kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınmaktadır.

Ancak hatırlanacağı üzere, 7061 sayılı Kanun’la KVK’ya eklenen geçici 10. madde ile söz konusu oran 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanmıştır.

2 Nisan 2021 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’nin 14. maddesiyle 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi oranında artış yapılması öngörülmektedir. Teklif aynen yasalaşırsa, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2021 yılı kurum kazançları üzerinden %25, 2022 yılı kurum kazançları üzerindense %23 oranında kurumlar vergisi hesaplanacaktır.

Bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemine ait kazançlara uygulanacaktır.

Söz konusu hüküm, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. 6183 sayılı Kanun’da yapılması öngörülen değişiklikler

a. Haczedilen menkul malların satışı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (6183 sayılı Kanun) 85. maddesinde, haczedilen menkul malların satış şekli, artırma ve ilana ilişkin hükümler bulunmaktadır. Kanun Teklifi’nin 1. maddesiyle bu hükümde yapılması öngörülen değişiklikler aşağıdaki gibidir:

i. Haczedilen menkul malların elektronik ortamda satışı

6183 sayılı Kanun’un 85. maddesinde, haczedilen menkul malların, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Teklif’le, bu cümledeki “menkul mallar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda veya” ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir. Böylelikle haczedilen menkul malların elektronik ortamda satılmasının önü açılmış olmaktadır.

ii. Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların satışı

6183 sayılı Kanun’un 85. maddesinde, bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan malların en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Teklif’le bu hükme, “muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir. Böylelikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da en uygun yerde veya borsası varsa borsasında satılmasının önü açılmaktadır.

iii. Haczedilen menkul malların satışında teminat uygulaması

Son olarak 85. maddeye, artırmaya iştirak edecek kişilerden menkul mala biçilen değerin %5’i oranında teminat alınmasına yönelik düzenleme eklenmesi öngörülmektedir. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacaktır.

Yukarıdaki düzenlemeler, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

b. Haczedilen menkul malların satışında müşterinin malı almaktan vazgeçmesi

6183 sayılı Kanun’un 86. maddesinde, haczedilen menkul malların satışında müşterinin malı almaktan vazgeçmesi halinde uygulanacak hükümler yer almaktadır. Buna göre müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılmakta ve en çok artırana ihale olunmaktadır.

Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve %5 oranında faiz alınmaktadır. İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde ise birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz tahsil edilmektedir.

Teklif’’in 2. maddesiyle; artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faizin yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmekte ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmektedir. Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.

c. Haczedilen gayrimenkullerin elektronik ortamda satışı

6183 sayılı Kanun’un 90. maddesinde, haczedilen gayrimenkul malların satışı ve satış komisyonuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Buna göre gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılmaktadır.

Kanun Teklifi’n’in 3. maddesiyle yukarıdaki hüküm değiştirilerek, haczedilen gayrimenkullerin elektronik ortamda da satılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Ayrıca maddede yer alan ve satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme idareleri tarafından belirleneceğine ilişkin hükmün getirilmesi öngörülmektedir.

Bu hükümler, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

d. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin ihale bedelini ödememesi

6183 sayılı Kanun’un 97. maddesinde, haczedilen gayrimenkulün satış bedelinin tahsiline ilişkin hüküm yer almaktadır. Kanun Teklifi’nin 4. maddesiyle, bu maddede yapılması öngörülen değişiklikle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin ihale bedelini ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.

İlgili hükümler, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

e. Menkul ve gayrimenkul malların elektronik olarak satışı

Kanun Teklifi’nin 5. maddesiyle 6183 sayılı Kanun’a “Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı” başlıklı 97/A maddesinin eklenmesi öngörülmektedir. Buna göre haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecektir. Açık artırma ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacaktır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükârda satış ilanı yapılacaktır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilecektir.

Söz konusu hüküm, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklik

ÖTV Kanunu’nun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay olarak tanımlanmıştır.

Kanun Teklifi’nin 8. maddesiyle yukarıdaki hükmün; “Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda (I), (II) ve (IV) sayılı listedeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.

Buna göre (III) sayılı listede yer alan malların (Kolalı gazozlar ve bazı içecekler ile alkollü içecekler, sigara, tütün ve tütün mamulleri) komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi ÖTV’yi doğuran olay olarak kabul edilecek ve bu aşamada vergilendirilecektir.

Bu düzenleme, Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sirkülerimizin konusunu oluşturan ve 2 Nisan 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi'ne ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79