No: 21

Tarih: 19/02/2021

Konu:

Menkul kıymetlerden 2021 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.


Özet: 19 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde güncellenen ve menkul kıymetlerden 2021 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı “2021 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi” başlıklı Tablo sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançların beyanı ve vergilendirilmesi ile ilgili olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren stopaj sisteme geçilmişti.

Bu madde uyarınca, gerçek ve tüzel kişilerin 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen tahvil ve bonolar ile bu tarihten itibaren iktisap edilen diğer menkul kıymetlerden banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla 2006-2015 yılları arasında elde ettikleri gelir ve kazançlar üzerinden işleme aracılık eden kurumlar tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Bazı menkul kıymet gelirleri (eurobondlar veya yabancı menkul kıymetlerden sağlanan gelir ve kazançlar gibi) ise geçici 67. madde kapsamına girmemektedir.

Maddede yer alan genel tevkifat oranı (%15), gerek yasa değişiklikleri gerekse de yasanın verdiği yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı tarafından gelir ve kazanç ya da mükellefiyet türüne göre değiştirilmiş olsa da bu süre içerisinde birçok gelirin kaynakta vergilendirilmesi esasından sapılmadığı görülmektedir.

Sözü geçen maddenin yürürlüğü 31 Aralık 2015 tarihinde sona ermekteyken yürürlük süresi; önce 6655 sayılı Kanun’la (RG: 01.01.2016) 31 Aralık 2020 tarihine, son olarak da 7256 sayılı Kanun’la (RG: 17.11.2020) 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şirketimizce hazırlanan, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesiyle ilgili kuralların yer aldığı “Menkul Kıymet Tablosu” her yıl veya her önemli değişiklik ve düzenleme sonrasında güncellenerek sizlere sunulmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat kapsamında 19 Şubat 2021 tarihi itibarıyla güncellenen ve menkul kıymetlerden 2021 yılında elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesine ilişkin kurallarının topluca gösterildiği “2021 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi” başlıklı Tabloya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79