No: 19

Tarih: 11/02/2021

Konu:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 5 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 34 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ ile;

- Alıcı ve satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde KDV tevkifatı uygulamasına,

- Faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesine,

- 7256 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun geçici 23. ve geçici 40. maddelerinde ve 6111 sayılı Kanun’un geçici 16. maddesinde yer alan istisnaların uygulama sürelerine yönelik yapılan düzenlemelere,

- 7257 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’na eklenen geçici 41. maddenin uygulamasına,

- Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve mülkiyeti devredilen konutların tesliminde iade uygulamasına,

- KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceğine,

- Özel esaslar uygulamasına,

ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümlerinde düzenleme ve belirlemeler yapılmaktadır.

Tebliğ, yayım tarihinde (5 Şubat 2021) yürürlüğe girmiştir.5 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 34 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

- KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı bölümüne, alıcı ve satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin olarak “Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.” cümlesi eklenmiştir.

- KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Hizmet İhracı” bölümünün “İstisnanın Tevsiki ve Beyanı” başlıklı bölümünde, hizmet ihracına ilişkin istisnanın, yurt dışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edileceği belirtilmektedir. Devamında ise istisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin bedelin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olmasının zorunlu olmadığı belirtilmekteydi.

İlgili bölümde ayrıca bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesinin, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmeyeceğine ilişkin düzenleme yer almaktaydı.

34 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölüme, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabileceğine ilişkin cümle eklenmiştir. Bu değişiklik kapsamında KDV Genel Uygulama Tebliği’nin hizmet ihracıyla ilgili bölümünde yer alan (yukarıdakiler de dahil) “döviz” ibareleri “bedel” olarak değiştirilmiştir.

- 7256 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun geçici 23. ve geçici 40. maddelerinde ve 6111 sayılı Kanun’un geçici 16. maddesinde yer alan istisnaların uygulama sürelerine yönelik yapılan düzenlemeler Tebliğ metnine eklenmiştir.

- 7257 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’na eklenen geçici 41. madde uyarınca Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ek 1’inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. 34 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu istisnanın uygulanmasına yönelik olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’ne aşağıdaki bölüm eklenmiştir:

“İstisna uygulaması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ek 1’inci maddesi kapsamındaki devirleri kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

- Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve mülkiyeti devredilen konutların tesliminde iade uygulamasına ilişkin olarak başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm KDV Genel Uygulama Tebliği’ne eklenmiştir.

“3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir.

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkindir.

Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.”

- KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Mahsup Edilebilecek Borçlar” bölümünde, mükelleflerin, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) hangi borçlarına mahsubunu talep edebileceklerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

34 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölüme, KDV iade alacağının ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceğine ilişkin ifade eklenmiştir.

- Özel esaslar uygulamasına ilişkin Tebliğ’in ilgili bölümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yayım tarihinde (5 Şubat 2021) yürürlüğe giren 34 seri numaralı KDV Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70

Özlem Kudun
ozlem.kudun@tr.ey.com
(212) 408 51 70