Skip to Content

No: 8

Tarih: 30/12/2022

Konu:

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.


Bilindiği üzere, 07.07.2022 tarihinde yayımlanan kanunla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (6563 sayılı Kanun) e-ticaret sektöründeki şirketlere yeni yükümlülükler getiren köklü değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikleri takiben 29.12.2022 tarihli Resmî Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı. Yönetmelik, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) yükümlülüklerini, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaları, hukuka aykırı içeriği, aracılık sözleşmesini, elektronik ticaret lisansını ve elektronik ticaretle ilgili diğer hususları düzenlemektedir.

Yönetmelik’in genel olarak P2B Tüzüğü, Dijital Pazarlar Yasası ile Dijital Hizmetler Yasası ile paralel şekilde hazırlandığını söylemek mümkün. 6563 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemelerin Avrupa’daki benzerlerinden ayrıştığı hususlar ve yasa ile e-ticaret şirketlerine getirilen yükümlülükler için aşağıdaki adreste bulunan yazımız incelenebilir:

İlgili yazımızı incelemek için tıklayınız...

Yönetmelik neler getirdi?

6563 sayılı Kanun’dan farklı olarak Yönetmelik’te hem ETAHS’lar hem de ETHS’ler, bir takvim yılındaki net işlem hacimlerine ve işlem sayılarına göre orta, büyük ya da çok büyük ölçekli olarak sınıflandırılmışlardır. Buradaki kriterlerin, ilgili kanunda sırasıyla EATHS ve ETHS’ler için yükümlülük doğuran eşiklerin olduğu anlaşılmaktadır.

Yönetmelik’te ETHS ve ETAHS’ler için kanunda öngörülen bilgi verme ve doğrulama yükümlülüğü detaylı şekilde düzenlenmektedir. ETAHS’ler, tanıtıcı bilgilerini doğrulamadığı ETHS’ye aracılık hizmeti sunmayabileceği gibi ETHS’lerinin tanıtıcı bilgilerinin güncelliğini sağlamakla da yükümlü kılınmıştır. Buna ek olarak ETAHS ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan ETHS, elektronik ticaret ortamının ana sayfasında doğrudan ulaşılabilecek şekilde teslimat, ödeme, mal ve hizmetlerin seçimi gibi konularda bilgilendirme içeren “işlem rehberi” bulundurmalıdır. Ayrıca, ETAHS, kamu kurum ve kuruluşlarının kendisiyle doğrudan iletişim kurmasına imkân sağlayacak en az bir gerçek veya tüzel kişiyi irtibat noktası olarak belirlemeli ve bu kişinin iletişim bilgilerini ETBİS üzerinden Ticaret Bakanlığı’na bildirmelidir. ETAHS’ler kendilerine ait e-ticaret pazaryerlerinde ETHS’ler tarafından sunulan tanıtıcı bilgilerin doğruluğunu her takvim yılının ilk üç ayı içinde teyit etmek, bu bilgilerin güncelliğini sağlamak, ETHS’ler tarafından sunulan içeriğin kişisel veriler ile fikri ve sınai haklar mevzuatına uygunluğunu incelemekle ve bu konuda her yıl mevzuata uygunluk raporu hazırlamakla yükümlüdür.

ETAHS’lerin, ETHS tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığını belirten Yönetmelik’te hukuka aykırılıktan haberdar olunmasından sonra, içeriğin kırk sekiz saat içinde gecikmeksizin yayımdan kaldırarak ETHS’ye ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekçesiyle bildirilmesi gerektiği düzenlenmektedir.

Yönetmelik’te e-ticaret pazaryerlerinde ETHS’ler tarafından sunulan ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle hak sahibi tarafından izlenecek şikâyet, şikâyete itiraz ve yayımdan kaldırma usulü açıklanmaktadır.

6563 sayılı Kanun’da yasaklanan haksız ticari uygulamalar, ETAHS’lerin ETHS’nin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalar olarak tanımlanmıştı. Kanunda sayılan haksız ticari uygulama örneklerine Yönetmelik’te ETAHS tarafından ETHS’nin önceden onayı alınmaksızın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen sürelerin üzerinde cayma hakkı süreleri belirlenmesinin ve ETAHS tarafından ETHS’lere, kendi ürün ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama ve bildirimde bulunulmasının eklendiği görülmektedir.

Yönetmelik’te ETAHS ile ETHS arasındaki ticari ilişkinin koşulları yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirleneceği düzenlenmiş olup aracılık sözleşmesinde asgari olarak bulunması gerekenler detaylıca belirtilmiştir.

EATHS’lere Yönetmelik’le getirilen bir başka yükümlülük dâhili iletişim sistemi kurulmasıdır. Dâhili iletişim sistemi EATHS’nin aracılık hizmeti sunduğu ETHS’lere elektronik ticaret pazar yerindeki her türlü iletişimini kolay ve ücretsiz sağlamak üzere oluşturduğu sistem olarak tanımlanmıştır. Düzenlemeye göre ETAHS, ETHS tarafından yapılan başvuruları dâhili iletişim sistemi üzerinden alacak ve sistem üzerinden yapılan başvurular, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde sonuçlandıracaktır. Ayrıca, ETAHS, sözleşmeye taraf olan ETHS’nin kolayca erişebileceği şekilde aracılık sözleşmesini dâhili iletişim sisteminde saklayacak ve bilgilerin Bakanlıkça görevlendirilen personel tarafından görüntülenebilmesine yönelik teknik imkân sunacaktır.

6563 sayılı Kanun’da veri taşıma yükümlülüğü getiren ETAHS’lerin hangi verileri bedelsiz ve etkin şekilde taşımasına ve erişim sağlamasına imkân sağlayacağı Yönetmelik’te açıklığa kavuşturulmuş ve şöyle sayılmıştır:

1) ETHS tarafından satışa sunulan ürünlerin satış ve iade verileri, özellikleri, açıklamaları ve görselleri; bu ürünlere ilişkin soru, cevap ve değerlendirmeleri.

2) ETAHS tarafından elde ediliyor olması halinde; dönemsel, özel gün, kategori ve ürün bazlı en çok tercih edilen ürün verileri, alıcıların cinsiyet, yaş grubu, il ve ilçe dağılımı ile satın alma gün ve saat verileri, ETHS’nin performansına ilişkin değerlendirme puanı.

3) ETAHS tarafından ETHS’nin ürünü için verilen ve elektronik ticaret pazar yerinde yer alan ürünleri ayırt etmeye yarayan tekilleştirilmiş numarayı.

Yönetmelik ayrıca orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ve ETHS’lere, kanunda daha önce getirilen lisans alma, reklam ve indirim kısıtlamaları, pay devri bildirimi, veri kullanım ve paylaşımı, bağımsız denetim, ödeme hizmeti, mevzuata uygunluk raporu gibi yükümlülüklerin nasıl uygulanacağını açıklamaktadır.

Yönetmelik hükümleri genel olarak, dayandığı kanun hükümlerine paralel şekilde 01.01.2023 tarihinde, bazı yükümlülükler ise farklı tarihlerde yürürlüğe girmektedir. Dâhili iletişim sistemi üzerinden yapılması öngörülen işlemler 01.07.2023 tarihine kadar elektronik posta gibi teknik araçlarla yapılabilecektir. Ayrıca, 01.01.2023 tarihinden önce yapılan ve bu tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetmelik’e uygun hâle getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersiz olacağı belirtilmektedir.

Sorularınız ve detaylar için bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Cihan Bilaçlı
cihan.bilacli@tr.ey.com
(212) 315 30 00