Skip to Content

No: 5

Tarih: 18/08/2022

Konu:

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te (“AVM Yönetmeliği”) değişiklik yapıldı.


Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18/08/2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’le birlikte AVM Yönetmeliği’ne “ortak gider”, “ortak gelir” ve “yönetim gideri” tanımları eklenmiş olup, değiştirilen 11. madde ile mağaza ve iş yerlerinin ortak gider katılım paylarının Türk Lirası üzerinden hesaplanıp, ödeneceği ve perakende işletmelerden ortak gider tanımı dışında kalan reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderlerin tahsil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Açıklamalar

Ortak gider payı paylaşımı

Yönetmelik ile “ortak gider”, “ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim gideri(alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderleri)” şeklinde tanımlanmıştır ve AVM Yönetmeliği’nin “Ortak Giderler” başlıklı 11. maddesi “Ortak Gider Paylaşımı” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu maddeyle getirilen yeni düzenleme uyarınca;

  • Ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılır,
  • Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğini haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edilemez,
  • Ortak gider katılım payları Türk Lirası üzerinden hesaplanır ve ödenir.

Ortak gelir ve gider raporu ve bağımsız denetim

Yönetmelik ile değiştirilen “Ortak Gider Paylaşımı” başlıklı 11. madde ile alışveriş merkezi yönetiminin ortak gider uygulamaları bağımsız denetime tabi kılınmıştır. Getirilen bu yeni düzenleme ile;

  • Alışveriş merkezi yönetimi tarafından her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilir,
  • Alışveriş merkezi yönetiminin avans, ortak gelir ve gider hesaplama ve raporlama işlemleri ile ortak gider paylaşımına ilişkin diğer işlemlerinin AVM Yönetmeliği’nin 11. maddesi hükümlerine uygunluğu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunca denetlenerek rapora bağlanır.

Mevcut sözleşmelerin durumu

AVM Yönetmeliği’ne eklenen Geçici Madde 2 ile mevcut sözleşmelerin durumu düzenlenmiştir. Buna göre, Yönetmelik’in yürürlük tarihinden önce kurulmuş olan sözleşmelerde reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için perakende işletmelerden katılım payı talep edilebilmesine imkân sağlayan hüküm bulunması halinde bahse konu giderler için işletmelerden, sözleşmeler yenileninceye ya da uzatılmış sayılıncaya kadar katılım payı alınabilecektir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Gün Gökkaya
gun.gokkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00