Skip to Content

No: 7

Tarih: 30/04/2021

Konu:

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


29/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15. maddesi ile, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 7226 sayılı Kanun’a geçici madde eklenmiştir.

Kanuna eklenen geçici madde şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 01/06/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebilir.

b) İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dair alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez, başlamış takipler durur.

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/04/2021 ila 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.”

Anılan hükümde, ibraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin ibraz edilemeyeceği, bahse konu çeklerin ancak 01.06.2021 tarihinden itibaren kalan ibraz süreleri içerisinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı’nca yapılan basın açıklamasında, düzenlemenin amacının tam kapanma ile ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın olumsuz etkilerinin azaltılması ve ödemelerin planlanmasına imkan sağlanması olduğu vurgulanarak, hükmün kapsamındaki çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı durumunda karşılık bulunması kaydıyla çekin ödenmesi ve aksi takdirde 01.06.2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerektiği açıklanmıştır.

Diğer yandan bahse konu hüküm uyarınca, vadeleri 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar için, icra ve iflas takibi başlatılamayacak ve ihtiyati haciz kararı verilemeyecektir. Bu kapsamda hali hazırda başlamış olan takipler ise duracaktır.

Son olarak, anılan geçici maddeye istinaden 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin kamu hukukundan ve özel hukuktan kaynaklanan alacakları için icra ve iflas takibi başlatılmayacaktır.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Av. Barış Erdemir
baris.erdemir@tr.ey.com
(212) 315 30 00