Skip to Content

No: 63

Tarih: 26/12/2023

Konu:

Çin menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı ürünün ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


15.02.2001 tarih ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2001/2) uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olup 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 Gümrük Tarife Pozisyonlarında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı ürünün ithalatına yönelik olarak CIF bedelin %87’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Bahse konu önlemin uygulanmasına izleyen yıllarda devam edilmiş olup en son 31.12.2018 tarih ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile tamamlanan üçüncü NGGS sonucunda, bahse konu eşyanın ithalatında dampinge karşı önlemin CIF bedelin %44’ü oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu önlemin yürürlük süresi sona ereceğinden, İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, Türkiye’deki yerli üreticilerin başvurusu üzerine nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/38) 26.12.2023 tarihli ve 32411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir ve Tebliğin yayımından itibaren 37 gün içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

Mer’i önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23