Skip to Content

No: 23

Tarih: 23/03/2023

Konu:

Gümrük Alacaklarının 7440 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.


7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ 23.03.2023 tarih ve 32141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ de öne çıkan bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir:

  • İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemlerde incelemeye başlama tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemeler için görevlendirme tarihi esas alınacaktır.
  • Tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu düzenleme gümrük vergi alacağının söz konusu olduğu gümrüklenmiş değere bağlı idari para cezalarını da kapsar.
  • Sadece idari para cezası (gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın gümrüklenmiş değere bağlı olanlar dâhil) tatbikini gerektirir aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce Kanunda belirtilen şekilde başvurulmak suretiyle kendiliğinden bildirilmesi durumunda, söz konusu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
  • 12/3/2023 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar “kesinleşmemiş alacak” olarak yapılandırılabilecektir.
  • Kesinleşmemiş alacaklar için yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilmesi için 12/3/2023 tarihinden sonra dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şartı vardır.
  • Yapılandırma hükümlerinden yararlananlar, Gümrük Kanunu’nun uzlaşma ve Kabahatler Kanunu’nun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamayacaklardır.
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamında bulunmamaktadır.
  • 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, Tebliğ ekinde yer alan başvuru formunu usulüne uygun doldurup 31/5/2023 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları şarttır.
  • Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulması gerekmektedir.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız…

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a ilişkin sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız...

Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94