Skip to Content

No: 11

Tarih: 27/01/2023

Konu:

Yürürlük Süresi Dolan veya Dolacak Olan Dampinge Karşı Önlemler Hakkında Tebliğ yayımlandı.


27 Ocak 2023 tarihli 32086 sayılı Resmî Gazete ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2023/6 sayılı Tebliğ ile 2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ile 2023 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olan mevcut dampinge karşı önlemler ilan edilmiştir. 2017/18, 2017/22, 2017/23 ve 2017/24 sayılı Tebliğler ile 2017 yılında yürürlüğe konulmuş olan ve muhtelif ülke menşeli eşyanın ithalinde uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkma tarihleri Tebliğin 3’üncü maddesinde ilan edilmiştir.

Tebliğin 4’üncü maddesinde ise bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2023 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi sona erecek olan dampinge karşı önlemler duyurulmuştur. Buna göre halihazırda muhtelif ülke menşeli ürünlerin ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri düzenleyen 2018/28, 2018/29, 2018/30, 2018/35, 2018/36, 2018/39, 2018/40, 2019/3 ve 2019/4 sayılı Tebliğlerin yürürlük süresi 2023 yılının ikinci yarısında dolacaktır.

Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcut olup bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94