Skip to Content

No: 8

Tarih: 17/01/2023

Konu:

İstisnai kıymetle beyan formunun TPS üzerinden yapılmasına ilişkin yazı yayımlandı.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2023/3 sayılı Genelgesine konu edilen İstisnai Kıymetle Beyan Formunun Tek Pencere Sistemine alınması uygulaması hakkında 11.01.2023 tarihli 81812884 sayılı yazı ile açıklama yapıldı. Söz konusu yazıda;

1. Bahse konu uygulamayla, TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden ilgili Formların kabul, güncelleme, onay işlemlerinin gerçekleştirebileceği,
2. Onay üzerine 23 haneli ID numarası ile BİLGE sistemi üzerinden görüntüleme yapılabileceği,
3. Tamamlayıcı beyanların elektronik sisteme alınması için çalışmaların devam ettiği,
4. İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önceden başvurusu uygun görülen ve ithalat tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların geçerliliğinin devam ettiği ve bu kapsamdaki izin talebi başvurularının en geç 01.03.2023 tarihine kadar TPS üzerinden yenilenmesi ve sisteme aktarılması gerektiği,
5. Royalti veya lisans ücretleri beyanı ile sınırlı olmayacak şekilde Gümrük Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının b ve c bentleri kapsamında (...(b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın,c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyanın...) yapılan tüm istisnai kıymetle beyan izin talebi başvurularının TPS üzerinden yapılması gerektiği,
6. TPS tarafından oluşturulan 23 haneli ID, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde beyan edileceği,

belirtilmiştir.

Belirtilen hususlardan özellikle 4 ve 5 inci maddeler, Genelge’yle ilgili bazı tereddütlere açıklık getirdiğinden,

Genelge’den önceki tarihlerde İstisnai Kıymetle Beyan başvurusu olan firmaların 1.3.2023 tarihine kadar bu başvurularını uygulama kapsamında yenilemeleri gerektiği,

Ayrıca söz konusu uygulamanın Royalty-Lisans ücretleriyle sınırlı olmadığı, sonradan gelecek fiyat farkı faturaları, TP uygulamaları, fiyatın ithalattan sonra netleşeceği durumlar v.b. için de geçerli olduğu,

hususlarının göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94