Skip to Content

No: 37

Tarih: 15/09/2022

Konu:

Dahilde İşleme Rejimi mevzuatında değişiklikler yapıldı.


14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6030 sayılı Karar ve İhracat: 2022/6 sayılı Tebliğ ile, dahilde işleme mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 • Dahilde işleme izin belgesi (“DİİB”) kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin, belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • Söz konusu devir işleminde DİİB, ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin başka bir belge sahibine devredildiğinin ve ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla kapatılabilecektir.
 • Devreden firmanın, belge süresi içerisinde DİİB kapsamındaki ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğini ve devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğini tevsik eden belgeler ile ilgili gümrük idaresine başvurması durumunda, ithal eşyası için alınan teminat, devreden firmaya iade edilebilecektir.
 • Devir durumunda varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk devralan firmaya geçecektir.
 • Döviz kullanım oranının aşılması halinde,
  • İndirimli teminat hakkına sahip firma için (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş belgeler ve izinler için, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacak ve 2 yıl içerisindeki müteakip ihlallerde teminat oranı, Bakanlıkça belirlenen tarihten itibaren 6 süreyle vergilerin 2 katına kadar artırılacaktır.
  • İndirimli teminat hakkına sahip olmayan firma için (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), teminat oranı Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre vergilerin 2 katma kadar artırılacaktır.
 • Önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde,
  • Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 ay süreyle, 2 takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde 6 ay süreyle DİİB / dahilde işleme izni (Dİİ) düzenlemeyecektir,
  • İhlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenemeyecektir,
  • Bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmeyecek ve revize başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 • Beyanname ve eki belgelerin sahte olduğunun / tahrifat yapıldığının / gerçek dışı olduğunun / gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
 • 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat için dahilde işleme izni düzenlenmeyecektir.
 • Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen dahilde işleme iznine ek süre almak için yapılacak başvurunun süresi, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 aydan 2 aya çıkarılmıştır. İlaveten, izne ilişkin beyanname aslı yerine ithalat beyannamesi bilgisi gerekli olacaktır.
 • Haklı sebep hallerine ilişkin müracaatlarda, Dİİ ile ilgili olarak, izne ilişkin beyanname aslı yerine ithalat beyannamesi bilgisi yeterli olacaktır. Haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte yapılacak başvuru süresi, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 ay yerine 2 aya çıkarılmıştır.
 • DİİB / Dİİ’ye ilave süre verilebilecek mücbir sebep ile fevkalade hallere, “genel salgın hastalık” eklenmiştir.
 • Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin ek süre müracaatlarında, Dİİ’ye ilişkin beyanname aslı yerine ithalat beyannamesi bilgisi yeterli olacaktır. Başvuru süresi ise, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 ay yerine 2 aya çıkarılmıştır.
 • Dİİ ihracat taahhüdünü kapatmak için süre, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 ay yerine 3 aya çıkarılmıştır.

Söz konusu değişiklikler, 14.09.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61