Skip to Content

No: 35

Tarih: 24/08/2022

Konu:

İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya ilişkin genelge yayınlandı.


Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

2009/15481 sayılı Karar’ın;

  • 91/1-(a) bendi uyarınca, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak niteliği, kalitesi veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya,
  • (b) bendi uyarınca yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere muafiyet tanınır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2022/13 sayılı Genelge’de, konuya ilişkin detaylara yer verilmiştir:

A) İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya

Yükümlüler Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından düzenlenen firma faaliyet belgesi ve eşyanın miktarı ve ticari tanımı, eşyaya yapılacak inceleme, analiz veya test işleminin kapsamı, eşyanın nerede test edileceği, yapılacak işlemin ne kadar süreceği bilgilerini içeren belge ile ön başvuru yapabilecektirler.

Eşyanın serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılmayacak hale gelmesi gerekmektedir.

Gümrük idaresi, ön başvuruyu değerlendirmesinin ardından firmaya gerekli bildirimlerde bulunur.

İşlemler sonucunda ortaya çıkan ürünler artık ürün, eşyanın eşyanın kullanılmış kısmı ise geri kalan ürün olarak tanımlanmış olup artık veya geri kalan ürünlerin;

  • Gümrük idaresinin kotrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari oalrak değersiz hale getirilmesinei
  • Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine,
  • Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine,

izin verilmektedir.

Geri kalan ürüne bahsedilen hükümlerin uygulanmaması halinde gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer yükümlülükler yerine getirilerek işlem yapılabilir.

Artık ürüne bahsedilen hükümlerin uygulanmaması halinde ise eşyaya isabet eden gümrük vergileri, eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandığı tarihteki niteliği, miktarı ve kıymeti göz önüne alınarak Kanun’nun 181 ila 194’üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil edilmektedirler.

İnceleme, analiz veya test edilmek amacıyla ithal edilen eşyanın beyanı, Kararın 126‘ncı maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo yoluyla gelmesi halinde, operatör tarafından BİLGE Sistemi Hızlı Kargo Modülünde “TEST” muafiyet kodu seçilerek basitleştirilmiş gümrük beyanı ile; diğer hallerde ise, BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde “GK8” muafiyet kodu seçilerek detaylı beyan ile verilmesi gerektiği belirilmiştir.

Ön başvuruda belirtilen süre içinde yapılan işleme talep edilmesi haline süre uzatımı verilebilmektedir. İşlemlerin yapılması müteakip ithalatın yapıldığı gümrük idaresi, ithalat beyannamesinin tarih ve sayısı, işlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu, geride kalan veya artık üünlere hangi işlemin yapılacağı ve işlemin bitiş tarihinin belirtildiği bilgiler ile gümrük idaresine başvulması gerekmektedir.

B) Biyolojik materyaller

Tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin Sağlık Bakalnlığı tarafından ruhsatlandırılmıi Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalııklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94