Skip to Content

No: 16

Tarih: 13/04/2021

Konu:

İthalat işlemlerinde elektronik başvuru sistemi yeniden düzenlendi.


7 Nisan 2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/21 sayılı Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş olup aynı konuya ilişkin 21 Aralık 2017 tarih ve 2017/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenlemede, daha evvel uygulanmakta olan elektronik başvuru sisteminin genel usul ve esaslarının büyük ölçüde muhafaza edildiği; ancak, eski düzenlemeye nazaran bazı değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ithalat işlemlerinde kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak yapılan gözetim uygulamaları elektronik başvuru sisteminin kapsamı dışında tutulmuştur.
  • Tebliğin 5. Maddesi kapsamında İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere hazırlanacak belgeler arasında bulunan imza sirküleri ibraz etme zorunluluğu kaldırılmış olup sicil tasdiknamesi ibraz edilmesi gereken belgeler arasına eklenmiştir.
  • İlgili belgelerin Genel Müdürlüğe firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) gönderilmek suretiyle de iletilebilmesine olanak sağlayacak düzenleme yapılmıştır.
  • Yürürlükten kaldırılan Tebliğ’de yer alan ve kullanıcının vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için yetkilendirilen tüm kullanıcıların yetkilerinin Bakanlıkça re’sen iptal edileceği yönündeki düzenlemeye yeni Tebliğ’de yer verilmemiştir.

2021/21 sayılı Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94