Skip to Content

No: 15

Tarih: 31/03/2021

Konu:

Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16/3. maddesinin uygulanması hakkında yazı yayımlandı.


13 Şubat 2021 tarih ve 31394 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16/3’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti:

“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce gümrük taşra teşkilatına gönderilen 22.03.2021 tarih ve 62420403 sayılı yazıda, uygun menşe ispat belgelerinin söz konusu Yönetmelik değişikliği kapsamında ibrazı üzerine gümrük idarelerince ne şekilde işlem yapması gerektiği izah edilmiştir.

Yazıya göre, 13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16/3’üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

• Gümrük beyannamesinin ekinde eşyanın menşeine dair uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı bulunmamasına veya,

• “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 17 inci maddesi ile “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” nin 19 uncu maddesi kapsamında eksik beyan usulüne göre menşe şahadetnamesinin sonradan verileceği beyan edilmesine rağmen gümrük idaresine süresi içinde ibraz edilmemesine veya,

• Eksik belgeyle yapılan beyanın yeşil hatta işlem gördüğü halde “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği”nin 24’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca söz konusu eksikliklerin tamamlandığının eksik belge tamamlama formu ile süresi içinde bildirilmemesine,

rağmen eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemi (TPÖ), ilave gümrük vergisi (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;

1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/İGV/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a. henüz tebliğ edilmemişse,

b. tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c. uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d. idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e. idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f. idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16/3’üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öte yandan, 13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için, bu tarihten önce veya sonra Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16’ncı maddesi kapsamında eşyanın menşeine ilişkin usulüne uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilerek yapılmış/yapılacak olan ve gümrük idaresince çeşitli nedenlerle kabul edilmeyen başvurular için de usulüne uygun olarak düzenlenmiş yeni belgelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması halinde yukarıda sıralanan maddeler kapsamında işlem yapılacağı kaydedilmiştir.

Bununla birlikte, gümrük beyannamesi ekinde bulunan menşe şahadetnamesi veya EUR.1/EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü sonucunda söz konusu belgelerin;

• Sehven düzenlendiğinin anlaşılması halinde veya,

• İhracatçı ülkenin yetkili kurumları tarafından düzenlenmediğinin anlaşıldığı durumlarda ise, gümrük idaresince başlatılan bir adli süreç varsa bu sürecin sonunda ilgili merciler tarafından takipsizlik veya beraat kararının verilmiş olması koşuluyla,

yükümlünün Gümrük Yönetmeliği’nin, geçici 16/3’üncü maddesi kapsamında sonradan bir menşe şahadetnamesini gümrük idaresine ibraz etmesinin mümkün olduğu; sonradan ibraz edilen menşe şahadetnamesinin sonradan kontrolünün yapılması ve sonradan kontrol sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yazıda ayrıca, geçerli olmayan EUR1./EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgesi yerine Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16/3’üncü maddesi kapsamında gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamesinin TPÖ/EMY hesaplamasında dikkate alınması; söz konusu eşyaya ilişkin İGV’nin ise tahsil edilmesi talimatlandırılmıştır.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94