Skip to Content

No: 9

Tarih: 02/02/2021

Konu:

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar yayımlandı.


Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması amacıyla, 3463 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar” 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararda iş birliği kuruluşlarının ve Ticaret Bakanlığı’nca hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin desteklenmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Kararda iş birliği kuruluşu; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında sağlanacak ilave destekler aşağıdaki gibidir:

a) Yurt dışı fuar desteği: Bakanlık tarafından verilen yurt dışı fuar destekleri kapsamında, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal etmesi halinde, desteğe esas tutar metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %75’ini geçemez.

b) Sektörel ticaret heyeti programları desteği: Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programının, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda destek oranı 15 puan arttırılır.

c) Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği: Bakanlık tarafından verilen yurt dışı birim, marka ve tanıtım destekleri kapsamında sınai ve ticari veya ticari şirketler tarafından yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve marka tescil giderlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda, destek oranı 15 puan arttırılır.

TİM ve/veya TOBB, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer iş birliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketler tarafından Bakanlıkça destek kapsamına alınan projeler çerçevesinde kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin destek oranı Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 20 puan arttırılır.

d) Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği: Bakanlık tarafından, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği kapsamına alınan firmaların desteğe konu ödeme belgesi tarihinin ve/veya faaliyetin gerçekleştiği tarihin mezkûr program kapsamına girdiği tarihten daha önce olması halinde, firmalar marka/TURQUALITY® destek programı kapsamında ilgili kaleme ilişkin sağlanan desteklerden faydalanmamak kaydıyla Bakanlık tarafından uygulanan diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yararlandırılırlar.

e) Yurt dışı birim kira desteği: 2/12/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce açılan yurt dışı birimlerin kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için %60, ticari şirketler için %50 olarak uygulanır.

Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94