No: 98

Tarih: 06/09/2017

Konu:Bakanlar Kurulu, Türkiye-Kolombiya Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasını kararlaştırdı.

Özet: Türkiye-Kolombiya Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin 2017/10668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın ekinde yer alan anlaşma, tarafların karşılıklı bildirimlerini tamamlamasıyla yürürlüğe girecektir.


Türkiye Cumhuriyeti ile Kolombiya Cumhuriyeti arasında 28 Temmuz 2014 tarihinde Bogota’da imzalanmış olan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması 9 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6813 Sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu. Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 3 Nisan 2017 tarihli 050 numaralı sirkülerimizde yer verilmişti.

24 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10668 sayılı Karar ile söz konusu Anlaşma’nın onaylanması Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır.

Bu Karar ile Anlaşma’nın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmış olmaktadır. Ancak Karar'ın ekinde yer alan Anlaşma, tarafların karşılıklı bildirimlerini tamamlamasıyla yürürlüğe girecektir.

Söz konusu anlaşmanın önemli hükümlerine ilişkin olarak hazırladığımız özet tablo ekte yer almaktadır:

 

Konu / İlgili madde

   Açıklama

Yatırımların Teşviki ve Kabulü (md.3)

 • Her bir Akit Taraf, yabancı yatırımlara ilişkin genel politikasına tabi olarak, kendi ülkesinde, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını teşvik eder.
 • Her bir Akit Taraf, kendi kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını, yatırımların kabulü için aynı hakları sağlayan benzer yatırım anlaşmaları ile garanti edildiği şekilde, herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uygulanandan daha az elverişli olmayacak şekilde ülkesine kabul eder.

Asgari Muamele Standardı (md.4)

 • Her bir Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımları, diğer Akit Tarafın ülkesinde her zaman adil ve hakkaniyete uygun muamele ile tam koruma ve güvenlik de dahil olmak üzere, uluslararası hukukun asgari muamele standartlarına uygun bir muameleye tabi tutulacaktır. Hiçbir Akit Taraf ayrımcı tedbirlerle bu gibi yatırımların yönetilmesine, sürdürülmesine, işletimine, kullanımına, genişletilmesine veya elden çıkarılmasına hiçbir şekilde engel olmayacaktır.
 • “Adil ve hakkaniyete uygun muamele” ve “tam koruma ve güvenlik” kavramları uluslararası hukukça öngörülen muameleye ek bir muamele veya bunun ötesinde bir muamele gerektirmez.
 • İşbu Anlaşma’nın diğer bir hükmünün veya diğer bir uluslararası anlaşmanın ihlal edildiğine dair yapılmış bir tespit, yabancılara uygulanan asgari muamele standardının ihlal edildiği anlamına gelmez.

Ülkesine İade ve Serbest Transfer (md.9)

 • Kanunda yer alan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından ve haksız bir gecikme olmaksızın, her bir Akit taraf bir yatırımla ilgili bütün transferlerin serbestçe çevrilebilir bir döviz cinsinden kendi ülkesinden içeri ve dışarıya yapılmasını iyi niyetle sağlar. Bu gibi transferler aşağıdakileri içerir:
 1. Bir yatırımı sürdürmek, geliştirmek veya artırmak amaçlı anapara ve ek meblağlar
 2. 1. maddede tanımlanan gelirler
 3. Bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen gelirler
 4. Madde 7 ve 8 çerçevesindeki tazminatlar
 5. 12. madde kapsamında yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan tazminat
 6. Yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin anapara ve faiz ödemeleri
 7. Diğer Akit Tarafın ülkesindeki bir yatırımla ilgili olarak gerekli çalışma izinlerini edinmiş Akit taraf vatandaşlarınca alınan maaş, ücret ve diğer istihkaklar.
 • Yatırımcı ve ev sahibi Akit tarafça aksi kararlaştırılmadıkça, transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya herhangi konvertibl bir para birimiyle, transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır

Bir Akit Taraf ile Diğer Akit Tarafın Yatırımcıları Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü (md.12)

 • Akit Tarafın kanunlarının gerektirmesi halinde, bir iddiayı işbu madde kapsamında tahkime sunmak için adli olmayan yerel idari çarelere başvurulacaktır. Bu gibi bir usul hiçbir şart altında yatırımcı tarafından sürecin başlatılmasının itibaren altı (6) ayı geçmeyecek ve yatırımcıyı işbu maddenin 3. paragrafında bahsedilen istişareleri talep etmekten alıkoymayacaktır.
 • Bir Akit Tarafın bir yatırımcısı ile diğer Akit Taraf arasındaki, diğer Akit Tarafın işbu Anlaşmanın getirdiği bir yükümlülüğü ihlal ettiğine ve bu sebeple yatırımcının zarar görmesine yol açtığına dair bir iddia ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık, mümkün olduğunca, istişare ve müzakere yoluyla çözülecektir. İstişareler, bildirimi veren yatırımcının diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı olduğunu doğrulayan kanıtı, iddiaya ilişkin olguları ve iddianın yasal temelini, talep edilen tedbiri ve tazmini talep olunan zararların yaklaşık miktarını açıklayan ayrıntılı bilgileri içeren, yazılı bir bildirimin (“Uyuşmazlık Bildirimi”) sunulmasıyla başlayacaktır. İstişareler ve müzakereler, altı (6) ay boyunca, uyuşmazlığın taraflarının anlaştığı bir yerde yürütülür; bu süre ancak tarafların karşılıklı olarak kararlaştırmaları halinde uzatılabilir.
 • İşbu maddedeki hiç bir şey, bir uyuşmazlığın taraflarını, uyuşmazlıklarını, karşılıklı anlaşma yoluyla, tahkim süreci öncesinde veya sırasında ad hoc veya kurumsal arabuluculuk veya uzlaştırmaya sunmaktan alıkoyamaz.
 • İşbu maddenin 3. fıkrasında belirlenen sürenin geçmiş olması ve ihtilaflı tarafların bir anlaşmaya varamamış olmaları halinde, yatırımcı tahkim çağrısını (“niyet bildirimi”) sunma niyetini bildirecektir. Bu gibi bir bildirim ihtilafın tarafı olan yatırımcının ismini ve adresini, ihlal edildiğini iddia ettiği Anlaşma hükümlerini, uyuşmazlığın dayandığı olguları, zararın tahmini miktarını ve istenilen tazminat miktarını belirtecektir.
 • Niyet bildirimi tarihi üzerinden doksan(90) gün geçtiğinde ihtilafın tarafı olan yatırımcı iddiasını;
 1. Ülkesinde yatırımın yapılmış olduğu Akit Tarafın yetkili mahkemesine veya tahkim heyetlerine veya
 2. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)’nun Tahkim Usulü Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir ad hoc tahkim mahkemesine veya
 3. 18 Mart 1965 tarihinde Vaşington’da imzaya açılan “Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi” ile kurulmuş Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID)’e sunabilir.
 • Yatırımcının uyuşmazlığı işbu maddenin 6. paragrafında bahsedilen uyuşmazlık çözüm yollarından birine veya diğerine sunduğu andan itibaren, bu yollardan birinin seçimi nihaidir.

Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü (md.14)

 • Eğer Akit Taraflar uyuşmazlığın başladığı andan itibaren altı (6) ay içerisinde kendi aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa, Akit Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, uyuşmazlık üç üyeli bir tahkim heyetine sunulabilir.
 • Talebin alınmasından itibaren iki (2) ay içerisinde, her bir Akit Taraf bir hakem tayin edecektir. Akit Taraflardan birinin belirtilen süre içinde hakemi tayin etmemesi halinde, diğer Akit Taraf Uluslararası Adalet Divanı Başkanı’ndan atamayı yapmasını isteyebilir. Tayin edilen bu iki hakem sonuncusunun atandığı tarihten itibaren üç (3) ay içinde her iki Akit Tarafın da diplomatik ilişkilerini sürdürdüğü üçüncü bir devletin vatandaşı olan ve tahkim heyetine başkanlık edecek olan üçüncü hakemi Başkan olarak seçer. Başkanın atanması adaylık tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Akit Taraflarca onaylanır.
 • Eğer iki hakem atanmalarından itibaren üç (3) ay içerisinde, Başkanın seçiminde uzlaşmaya varamazlar ise, Başkan Akit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından atanır.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkan’ın seçildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve tahkim heyeti, hangisi daha sonra gerçekleşirse, son beyanların sunulduğu veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki (2) ay içinde karara varacaktır. Tahkim heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile alacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Ateş Konca
ates.konca@tr.ey.com
(212) 408 58 72


Gamze Durgun
gamze.durgun@tr.ey.com
(212) 408 58 72