Skip to Content

No: 21

Tarih: 24/07/2017

Konu:Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 13.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Yönetmelik hükümleri Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yürütülecek olup, uygulamaya ilişkin olarak getirdiği önemli değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Yönetmelik’in kapsamı

Bu Yönetmelik’in kapsamına girenler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve milletlerarası ikili karşılıklılık anlaşmaları kapsamına girmeyen, (i) yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler, (ii) turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada ortaya sağlık hizmeti ihtiyacı çıkan kişiler ve (iii) bu kişilere sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile aracı kuruluşlarıdır.

Yönetmelik’in Tanımlar başlıklı 4. maddesi uluslararası sağlık turizmini “Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetleri” olarak tanımlamaktadır.

Uluslararası sağlık turizmi tesisleri ve aracı kuruluşlarının karşılaması gerekenler

Yönetmelik’in 5. maddesi uyarınca sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmesi için uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi verilebilmesi için sağlık tesisinin Yönetmelik’in EK-1’indeki, aracı kuruluşun ise Yönetmelik’in EK-2’sinde yer alan kriterleri taşıması gerekmektedir. Bakanlık, yetki belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetlerini durdurur. Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut bulunan sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelikteki kriterleri sağlayarak Bakanlıktan yetki belgesi almak zorundadır. Sürenin sonunda yetki belgesi almamış olanların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur.

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi, uluslararası sağlık turistinin kendisine doğrudan yaptığı başvuruyu kabul edebilecektir. Aracı kuruluş faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça yetki verilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile protokol yapılması zorunludur. Bu protokolün bir nüshası İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü (“Müdürlük”) aracılığıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yönetmelik kapsamında uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinden sağlık hizmeti alan kişilerin Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sisteme kaydedilmesi zorunludur. Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve merkezi sağlık veri sistemine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde aktarılır.

Bilgilendirme ile tanıtım, eğitim ve denetim

Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilmemiş sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar uluslararası sağlık turizmi ile ilgili olarak bilgilendirme ve tanıtım yapamaz.

Uluslararası sağlık turizmi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek sertifikasyon ve meslek edindirme eğitimleri Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan işbirliği kapsamında yürütülür.

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından Müdürlük tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. Bu genel denetim dışında uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı uygulaması sırasında oluşabilecek anlaşmazlıklar ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi için Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemi bulunur. Yabancılar sağlık hizmet sunumu öncesinde şikâyet usulü ile ilgili olarak da uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından bilgilendirilir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
(mehmet.kucukkaya@tr.ey.com)
(0212) 315 30 00Ceylan Necipoğlu
(ceylan.necipoglu@tr.ey.com)
(0212) 315 30 00