No: 47

Tarih: 16/05/2022

Konu:

7338 sayılı Kanun ile getirilen yeniden değerleme uygulamalarının usul ve esasları belirlendi.


Özet: 26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la; enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönemlerde dileyen mükelleflere, bilançolarında bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları yeniden değerlemeye tabi tutma imkânı getirilmişti.

Söz konusu Kanun’la ayrıca yukarıdaki kapsamda yeniden değerleme yapacak mükellefler, istemeleri halinde ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabileceklerdir. Bu yeniden değerleme işlemi sonucunda bilançonun pasifinde gösterilen fon tutarı üzerinden %2 oranında vergi hesaplanması gerekmektedir. Bu vergi 3 taksitte ödenebilmektedir.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 14 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 537 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Sirkülerimizin ekinde yer alan Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.7338 sayılı Kanun 26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Kanun’un 31. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranına ilişkin mükerrer 298. maddesine (Ç) fıkrası eklenmişti.

Buna göre kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (devamlı olarak enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç), enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları söz konusu maddede belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilme imkanı getirilmiştir.

Diğer taraftan 7338 Kanun’un 52. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na geçici 32. madde eklenmişti. Buna göre yukarıdaki (Ç) fıkrası uyarınca yeniden değerleme yapacak mükellefler istemeleri halinde ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyebileceklerdir.

Geçici 32. madde kapsamında yapılan yeniden değerleme neticesinde taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelecek değer artışları bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecektir.

Bu fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında vergi hesaplanması gerekmektedir. Bu vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecektir. Verginin ilk taksitinin beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin ise beyanname verme süresini takip eden 2. ve 4. ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 14 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 537 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Alper Demir
alper.demir@tr.ey.com
(212) 408 51 54