No: 44

Tarih: 22/04/2022

Konu:

Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesi Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi uygulaması dışında kalan yatırım projelerinin proje bazlı teşvik sisteminden faydalanabilmesi için gerekli olan asgari sabit yatırım tutarı bir milyar Türk Lirasına çıkarılmıştır. (Yürürlük: 1 Temmuz 2022)
  • Proje bazlı teşvik belgesinin iptali durumunda ödenen hibe desteklerinin hangi koşullarda geri alınacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. (Yürürlük: 26 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi)


21 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin ‘beş yüz milyon’ ibaresi ‘bir milyar’ şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan ‘Yatırım tutarı elli milyon Türk Lirası ile beş yüz milyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki’ ibaresi ‘bu karar kapsamındaki’ şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile birlikte daha önce 500 Milyon TL olarak dikkate alınan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi uygulaması dışında kalan yatırım projelerinin bu uygulamadan faydalanabilmesi için gerekli olan asgari sabit yatırım tutarı bir milyar Türk Lirasına çıkarılmıştır.

Bu hüküm, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11’inci maddesine 5. fıkra eklenmiştir:

-Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları, her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre yatırımcıdan geri alınır.

Bu düzenleme ile proje bazlı teşvik belgesinin iptali veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda ödenen hibe desteklerinin hangi koşullarda geri alınacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu hüküm, 26 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yatırımın devri Destek Kararı’nda belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına tabidir.

Bu hüküm, Karar’ın yayım tarihinde (22 Nisan 2022) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20

 

Cem Yükselen
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34