No: 23

Tarih: 10/03/2021

Konu:

2 Mart 2021’den itibaren tekrar faaliyete başlayan mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğine ilişkin duyuru yapıldı.


Özet: 25 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 524 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dâhil) ilâ faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep kapsamına alınmıştı.

Bu kapsamda; muhtasar beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve katma değer vergisi beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştı.

Söz konusu mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2 Mart 2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri konusunda karar alınmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınladığı duyuruda; yukarıdaki kapsamda tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini belirtmiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, ertelenen yükümlülüklerini 524 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir.25 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 524 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine tamamen ara verilen veya tamamen durdurulan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu Tebliğ ile ilgili açıklamalarımız, 25 Ocak 2021 tarihli ve 007 numaralı sirkülerimizde dikkatinize sunulmuştu.

Bahse konu Genel Tebliğ ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinin 1 Aralık 2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesi uygun bulunmuştur.

Buna göre, söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken

- Muhtasar beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve

- Katma değer vergisi beyannameleri ile

- “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve

- Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile

- Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile

– e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştı.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesinde, 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir.

Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2 Mart 2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır.

Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükellefleri tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79