No: 22

Tarih: 22/02/2021

Konu:

Ülke Bazlı Raporların (CbCR) verilme tarihi ertelendi.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22 Şubat 2021 tarihinde internet sitesinden yayımlanan 3 numaralı Sirküler’e göre, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının, 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba gününe ve Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna uzatılmıştır.

Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının; 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe ve Haziran/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için ise ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna uzatılmıştır.Bilindiği üzere, 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştı. Buna bağlı olarak daha sonra yayınlanan 4 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de ise konunun detayları izah edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca, Türkiye’de mukim kurumlar vergisi mükelleflerinin 2019 hesap dönemi için hazırlamaları gereken ülke bazlı rapor; çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi öncesi kâr/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, sermaye, geçmiş yıl kârları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi varlıklar ile çok uluslu işletmeler grubuna dahil işletmelerin ana faaliyetlerini özetleyen bir rapor formatıdır. Ülke bazlı raporun muhteviyatına, kimler tarafından hazırlanması gerektiğine ve Gelir İdaresi’ne sunulmasına ilişkin detaylı bilgilere 2 Eylül 2020 tarihli ve 091 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Öte yandan, transfer fiyatlandırması hükümleri kapsamında hazırlanması gereken ülke bazlı raporların vergi idareleri arasında değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasının onaylanmasına 244 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince karar verilmiştir.

Ancak Türkiye ile anlaşma tarafı olan ülkeler arasında otomatik bilgi değişiminin başlayabilmesi; Anlaşmanın yürürlüğe girmesine yönelik aktivasyon sürecinin tamamlanmasına bağlıdır. Bu süreç tamamlanmadan ülkeler arasında otomatik bilgi değişimi yapılamamaktadır.

Bu nedenle, halihazırda söz konusu bilgi değişim anlaşmasının aktivasyon sürecinin tamamlanamaması nedeniyle ülke bazlı raporlama kapsamına giren ve mali yıl olarak takvim yılını kullanan çok uluslu firmalar için ülke bazlı raporların Türk Vergi İdaresi’ne sunulması gündeme gelmektedir. (Aktivasyon sürecinin tamamlandığı ülkelere ilişkin liste OECD’nin internet sitesinde güncellenmiştir ve bu kapsamda Türkiye’den bilgi değişimi yapılabilecek [toplamda 37 ülke] veya Türkiye’ye bilgi değişimi yapabilecek [toplamda 47 ülke] ilişkin listeye OECD’ye ait internet sitesi üzerinden ulaşabilmektedir.)

Başka bir ifade ile, yetkili makam anlaşmasının henüz aktive edilmemiş olması, aynı ülke bazlı raporun hem yurtdışında (nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin bulunduğu ülkede) hem de Türkiye’de teslim edilmesi sonucuna yol açmaktadır.

Öte yandan, nihai ana işletmenin ya da vekil işletmenin Türkiye’de olduğu durumda, ülke bazlı raporlama başka bir ülkede “vekil işletme” sıfatıyla veya yerel raporlama hükümlerine göre yapılmış olsa dahi Türkiye’deki nihai ana işletme tarafından ayrıca hazırlanarak Türk Vergi İdaresine sunulmalıdır.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Şubat 2020 tarihinde internet sitesinden yayımladığı 3 numaralı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler” ile,

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü,

sonuna kadar uzatmıştır.

Ayrıca, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri; nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının ise Haziran/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı raporların, anılan Karar’da belirtildiği gibi ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacağı tabiidir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Akif Tunç
akif.tunc@tr.ey.com
(212) 408 53 76


Burak Filizözü
burak.filizozu@tr.ey.com
(212) 408 51 30