Skip to Content
vergiresim

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2020

II. Beyana ve tevkifata tabi olan/olmayan menkul kıymet gelirleri

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında genel olarak menkul kıymetlerden elde edilen kazanç ve iratlar tevkifat yoluyla vergilendirilmekle birlikte, bazı menkul kıymet gelirleri tevkifat uygulaması kapsamı dışında tutulmuştur. Bir kısım menkul kıymet gelirleri ise tevkifat kapsamında olmakla birlikte, tevkifatın oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Örneğin 01.01.2006 tarihinden sonra BİST’ten alınan hisse senetlerinin satışından sağlanan kazanç tevkifata tabidir. Ancak bu tevkifatın oranı, menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde edilenler hariç olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından %0 olarak belirlenmiştir.

Tam mükellef gerçek kişilerin, aşağıda yer verilen ve Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında stopaja tabi tutulan gelirler için ayrıca beyanname vermelerine gerek yoktur. Başka bir ifade ile tam mükellef bireysel yatırımcılar için banka veya aracı kurum tarafından kesilen vergiler, oranı %0 olarak belirlenmiş olsa da nihai vergi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan gelirlerin tutarı ne olursa olsun ayrıca beyan edilmesine gerek yoktur.

A. Tevkifata tabi tutulan gelir ve kazançlar ile tevkifat oranları

Aşağıda bireysel yatırımcıların 2020 yılında elde ettiği ve vergi kesintisine tabi olan menkul kıymet işlemleri ile uygulanan vergi kesintisi oranlarına yer verilmektedir. Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı veya Cumhurbaşkanı Kararı ile tevkifat oranı sıfır olarak belirlenen menkul kıymetlerden yatırımcılar tarafından elde edilen gelirlerden kesinti yoluyla vergi ödenmediği için, söz konusu menkul kıymet işlemleri aşağıdaki listeye dahil edilmemiştir:

Menkul kıymet işlemleri

Tevkifat oranı

Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklığı (MKYO) hisse senetlerinin 1 yıldan daha az süre elde tutulduktan sonra satılmasından sağlanan kazançlar

%10

1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançları (Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançları hariç)

%10

Aşağıdaki gelir ve kazançlar hariç olmak üzere, özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz ve alım satım kazançları;

- 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilenlerin satışından sağlanan kazançlar (Stopaja tabi değil),

- SPK tarafından onaylanmış finansman bonolarından (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) elde edilen faiz ve alım satım kazançları (%15 oranında stopaja tabi),

- 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen faiz ve alım satım kazançları (Vadesine ve elde tutma süresine bağlı olarak %5, %3 ve %0 oranında stopaja tabi).

%10

Aşağıdaki gelir ve kazançlar hariç olmak üzere tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kâr payları ve alım satım kazançları;

- Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları (%0 oranında stopaja tabi),

- Bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları (%15 oranında stopaja tabi),

- 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları (Vadesine ve elde tutma süresine bağlı olarak %5, %3 ve %0 oranında stopaja tabi).

%10

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen ve vadesi 3 yıldan daha az olan tahvillerden elde edilen faiz gelirleri

1 yıla kadar %7, 1-3 yıl arası %3

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen ve vadesi 3 yıldan daha az olan kira sertifikalarından elde edilen gelirler

1 yıla kadar %7, 1-3 yıl arası %3

Aşağıdaki gelirler hariç olmak üzere, menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler;

- Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler (stopaja tabi değil),

- Hisse senedi yoğun fonlardan (Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80’i, MKYO hisse senetleri hariç olmak üzere BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan) elde edilen gelirler (%0 oranında stopaja tabi),

- 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonları katılma belgelerinden elde edilen gelirler (%0 oranında stopaja tabi).

%10

Aşağıdaki gelirler hariç olmak üzere borsa yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar;

- Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80’i, MKYO hisse senetleri hariç olmak üzere BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan borsa yatırım fonlarından sağlanan kazançlar (%0 oranında stopaja tabi),

- 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından sağlanan kazançlar (%0 oranında stopaja tabi).

%10

Mevduat faizleri

Döviz cinsine ve vadeye göre %0 ile %20 arasında

Katılım bankalarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

Döviz cinsine ve vadeye göre %10 ile %20 arasında

Repo gelirleri

%15

Hisse senedi kâr payları üzerinden kâr payını dağıtan kurum tarafından (MKYO, GYO ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senetleri hariç)

%15

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) veya VİOP dışında (Türkiye’de) banka ve aracı kurum aracılığıyla satın alınan kontratlardan sağlanan kazançlar (hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan sağlanan kazançlar hariç)

%10

Menkul kıymet (hisse senetleri hariç) veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan getiriler

%10


1. Borsada işlem gören hisse senetleri

1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen (edinilen) hisse senetlerinden sağlanan alım satım kazançları stopaja tabi değildir.

Bu tarihten sonra iktisap edilen ve Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklığı (MKYO) dışındaki hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar üzerinden, banka veya aracı kurum tarafından yapılacak stopajın oranı %0 olarak belirlenmiştir. Buna göre sözü geçen hisse senetlerinden 2020 yılında elde edilen alım satım kazançları üzerinden ilgili banka ve aracı kurum tarafından stopaj yapılmamaktadır.

MKYO hisse senetlerinin 2020 yılında elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ise %10 oranında stopaja tabidir. Ancak bu hisse senetlerinin 1 yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılması durumunda, kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

2. Devlet tahvili ve Hazine bonosu

1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen faiz gelirleri ile bu menkul kıymetlerin vadesinden önce elden çıkarılmasından 2020 yılında sağlanan kazançlar üzerinden, banka veya aracı kurum tarafından %10 oranında vergi tevkifatı (stopaj) yapılır.

Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz ve alım satım kazançları için stopaj oranı %0 (sıfır) olarak uygulanmaktadır.

2006 yılından önce ihraç edilenlerden elde edilen gelirler üzerinden ise stopaj yapılmaz.

3. Özel sektör tahvilleri

a. Türkiye’de ihraç edilenler

1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olan özel sektör tahvillerinden bireysel yatırımcılar tarafından elde edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançları genel olarak %10 oranında stopaja tabidir.

Ancak bu stopajın oranı, SPK tarafından onaylanmış finansman bonolarından (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) elde edilen faiz ve alım satım kazançlarında %15 olarak uygulanmaktadır.

Diğer taraftan; 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden aşağıdaki oranlarda stopaj yapılmaktadır:

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlar %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlar %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlar %0.

Aynı tarihler arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan sağlanan alım satım kazançlarında ise stopaj oranları aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:

 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

b. Yurt dışında ihraç edilenler

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerine uygulanan tevkifat oranı tahvilin vadesine göre değişmektedir. 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla (RG: 21.03.2019), bu gelirler üzerinden yapılması gereken tevkifat oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Gelir türü

Tevkifat oranı

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden

%7

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden

%3

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden

%0


4. Varantlar

Varantların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar GVK geçici 67. madde kapsamında stopaja tabidir. Ancak bu stopajın oranı, dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olan varantların BİST’te elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

5. Kira sertifikaları

a. Türkiye’de ihraç edilenler

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikalarından tam mükellef bireysel yatırımcılar tarafından elde edilen gelir ve kazançlar genel olarak %10 oranında stopaja tabidir.

Ancak, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları için stopaj oranı %0 (sıfır) olarak uygulanmaktadır.

Diğer taraftan bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları için stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir.

Bunun yanında; 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kâr payı gelirleri üzerinden aşağıdaki oranlarda stopaj yapılmaktadır:

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlar %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlar %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlar %0.

Aynı tarihler arasında iktisap edilen, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan alım satım kazançlarında ise stopaj oranları aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:

 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

b. Yurt dışında ihraç edilenler

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranı, kira sertifikasının vadesine göre değişmektedir. 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla (RG: 21.03.2019), bu gelirler üzerinden yapılması gereken tevkifat oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Gelir türü

Tevkifat oranı

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan sağlanan gelirlerden

%7

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan sağlanan gelirlerden

%3

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan sağlanan gelirlerden

%0


4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kâr payı gelirlerinde ise stopajın oranı %0 (sıfır) olarak uygulanmaktadır.

c. Yatırım fonu ve repo gelirleri ile mevduat faizi ve katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları

a. Yatırım fonu kar payları

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının katılma belgelerinin, tam mükellef gerçek kişiler tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılmasından sağlanan kazançlar tevkifat uygulaması kapsamı dışında tutulmuştur. Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak stopajın oranı ise %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelirler ise %0 oranında stopaja tabidir.

Tam mükellef gerçek kişilerin, yukarıda belirtilen fonlar dışındaki menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden 2020 yılında elde ettikleri kazançlar %10 oranında stopaja tabidir.

b. Repo gelirleri

2020 yılında elde edilen repo gelirleri üzerinden ise %15 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

c. Mevduat faizleri ve katılım bankalarınca ödenen kâr payları

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralara yürütülen faizler hariç olmak üzere, mevduat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılması gereken tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları:

842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 21.03.2019) ile döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılacak tevkifatın oranları değiştirilmiştir. Buna göre, 21 Mart 2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faiz ve kâr payları ile aynı tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenen faiz ve kâr paylarına uygulanacak tevkifat oranları aşağıdadır:

 

Tevkifat oranı

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%20

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%18


► Mevduat faizleri:

3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 23.12.2020) ile mevduat faizlerine uygulanan tevkifat oranları 6 ay süreyle düşürülmüştür. Buna göre 30 Eylül 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen mevduat hesaplarına ödenecek faizlere aşağıdaki tevkifat oranları uygulanmaktadır:

 

Tevkifat oranı

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0


Karar uyarınca, yukarıdaki 6 aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden (1 Nisan2021) itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenen faizlerden ise aşağıdaki oranlarda tevkifat yapılacaktır:

 

Tevkifat oranı

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%15

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%12

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10


Diğer taraftan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 01.05.2019) ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli mevduat faizlerine ilişkin tevkifat oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Söz konusu oran 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmaktadır.

► Katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr payları:

3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 23.12.2020) ile katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına uygulanan tevkifat oranları 6 ay süreyle düşürülmüştür. Buna göre 30 Eylül 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenen kâr paylarına aşağıdaki tevkifat oranları uygulanmaktadır:

 

Tevkifat oranı

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0


Karar uyarınca, yukarıdaki 6 aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden (1 Nisan 2021) itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenen kâr paylarından ise aşağıdaki oranlarda tevkifat yapılacaktır:

 

Tevkifat oranı

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%15

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%12

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10


B. Tevkifat yapılmayan menkul kıymet gelirleri

Aşağıda bireysel yatırımcıların 2020 yılında elde ettiği ve vergi kesintisine tabi tutulmayan menkul kıymet işlemleri yer almaktadır. Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı veya Cumhurbaşkanı Kararı ile tevkifat oranı sıfır olarak belirlenen menkul kıymetlerden yatırımcılar tarafından elde edilen gelirlerden kesinti yoluyla vergi ödenmediği için, söz konusu menkul kıymet işlemleri de aşağıdaki listeye dahil edilmiştir.

 • 01.01.2006 tarihinden önce satın alınan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
 • 01.01.2006 tarihinden sonra alınan, tam mükellef kurumlara ait olan ve BİST’te işlem gören hisse senetlerinden elde edilen alım satım kazançları, (MKYO hisse senetleri hariç)
 • 01.01.2006 tarihinden sonra alınan MKYO hisse senetlerinin, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılmasından sağlanan kazançlar,
 • 01.01.2006 tarihinden sonra alınmış olan ve BİST’te işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
 • Yabancı hisse senedi alım satım kazançları,
 • MKYO, GYO ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedi kâr payları,
 • Hisse senetlerinin ödünç işlemlerinden sağlanan getiriler,
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım satım kazançları,
 • Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançları,
 • Eurobond faizleri, itfa sırasında elde edilen gelirler ile alım satım kazançları,
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen özel sektör tahvillerinin satışından sağlanan kazançlar,
 • Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen, vadesi 3 yıl ve daha uzun olan tahvillerden elde edilen faiz gelirleri,
 • Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden sağlanan alım satım kazançları,
 • 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen 1 yıldan uzun vadeli tahvil ve bonolardan elde edilen faiz gelirleri,
 • 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen ve 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan tahvil ve bonolardan sağlanan alım satım kazançları,
 • Yabancı tahvil faiz ve alım satım kazançları,
 • Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen, vadesi 3 yıl ve daha uzun olan kira sertifikalarından elde edilen kâr payları,
 • Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan alım satım kazançları,
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları,
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları,
 • 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 1 yıldan uzun vadeli kira sertifikalarından elde edilen kâr payları,
 • 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan kira sertifikalarından sağlanan alım satım kazançları,
 • Sürekli olarak portföyünün en az %51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilen gelirler,
 • Devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80’i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının (hisse senedi yoğun fon) katılma belgeleri ve borsa yatırım fonlarından elde edilen gelirler,
 • 23.12.2020-31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonları katılma belgelerinden elde edilen gelirler,
 • Yurt dışındaki yatırım fonlarından sağlanan kazançlar,
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat faizleri,
 • 30.09.2020-31.03.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen TL mevduat hesaplarına yürütülen faizler,
 • 30.09.2020-31.03.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen 1 yıldan uzun vadeli katılma hesaplarına ödenen kâr payları,
 • Yurt dışındaki bankalardan elde edilen mevduat faizleri.
 • BİST’te işlem gören ve dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olan varantlardan sağlanan kazançlar,
 • Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) veya VİOP dışında (Türkiye’de) banka ve aracı kurum aracılığıyla hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan sağlanan kazançlar,
 • Alacak faizi.

C. Beyan edilmesi gereken menkul kıymet gelirleri

Bireysel yatırımcılar tarafından aşağıda sayılan menkul kıymetlerden 2020 yılında elde edilen gelir ve kazançlar için gelir vergisi beyannamesi verilmesi, başka gelirler dolayısıyla beyanname veriliyorsa bu gelir ve kazançların da beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

 • 1 Ocak 2006 tarihinden sonra satın alınan, hisseleri BİST’te işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin 2 yıldan daha kısa sürede elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
 • 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım satım kazançları,
 • 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen özel sektör tahvil ve bonolarının faiz gelirleri ve alım satım kazançları,
 • Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz geliri ve alım satım kazançları,
 • Tam mükellef varlık kiralama şirketleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kâr payı ve alım satım kazançları,
 • Banka ve aracı kurum aracılığı olmaksızın ihraç edilen özel sektör tahvillerinden sağlanan alım satım kazançları,
 • Eurobondlardan elde edilen kupon faizleri, itfasında sağlanan gelirler ve bu menkul kıymetlerin vadesinden önce elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
 • Hisse senedi temettü gelirleri,
 • Alacak faizi,
 • Yabancı hisse senedi alım satım kazançları,
 • Yabancı tahvil faiz ve alım satım kazançları,
 • Yurt dışındaki yatırım fonlarından sağlanan kazançlar,
 • Yurt dışındaki bankalardan elde edilen mevduat faizleri.

D. Beyan edilmeyecek menkul kıymet gelirleri

Aşağıdaki gelir ve kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında stopaja tabi tutulması veya Kanun’un diğer maddeleri uyarınca gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilmesi nedeniyle, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmezler. Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez, dolayısıyla bu gelirler üzerinden ilave bir vergi ödenmez.

 • 1 Ocak 2006 tarihinden önce satın alınan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin (BİST’te işlem gören veya görmeyen) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
 • 1 Ocak 2006 tarihinden sonra alınmış tam mükellef kurumlara ait olan ve BİST’te işlem gören hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan alım satım kazançları,
 • 1 Ocak 2006 tarihinden sonra alınmış olan ve BİST’te işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin en az 2 yıl elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
 • Stopaja tabi tutulmuş olmak şartıyla;
  • 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olan Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz geliri ve alım satım kazançları,
  • 1 Ocak 2006 tarihinden sonra Türkiye’de ihraç edilmiş olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım satım kazançları,
  • Tam mükellef varlık kiralama şirketleri ile Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kâr payı gelirleri,
  • Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler,
  • Borsa yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
  • Yurt içindeki bankalardan elde edilen mevduat faizleri,
  • Katılım bankalarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
  • Repo gelirleri,
 • Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) veya VİOP dışında, banka veya aracı kurum aracılığıyla satın alınan kontratlardan sağlanan kazançlar,
 • BİST’te işlem gören varantlardan sağlanan kazançlar,
 • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan getiriler.