Skip to Content

No: 14

Tarih: 24/03/2021

Konu:

Alüminyum hurda beyanları hakkında idari talimat yayımlandı.


Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından gümrük taşra teşkilatına gönderilen 11.03.2021 tarih ve 62258539 sayılı yazıda, 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın muayenesi neticesinde, kırılmış, parçalanmış vb. şekilde olmamasından dolayı eşyanın hurda dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı, dolayısıyla eşyanın hurda olarak beyanının kabul edilip edilmeyeceği konusunda gümrük idarelerinde yaşanan tereddütlerden bahisle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Bahse konu yazıda, Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarında “7602 00 90, Hurdalar: Alüminyum hurda tabiri, kırılmış, kesilmiş veya eskimiş olmaları nedeniyle kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan eski alüminyum eşya ile bu eşyaların hurdaları anlamına gelir.” İfadesinin yer aldığı; bu sebeple 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın beyana uygun olup olmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmede bahsi geçen tanım içinde yer alıp almadığına da bakılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda ayrıca, gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım talep edilen eşyanın muayenesi neticesine göre beyana uygun olup olmadığına yönelik değerlendirmenin gümrük idaresince yapıldığı ve Gümrük Yönetmeliğinin 195/1' inci maddesi çerçevesinde bu süreçte ekspertiz raporundan faydalanılmasının mümkün olduğu, ancak söz konusu raporun zaruri olmadığı gibi eşyaya ilişkin nihai değerlendirmenin idarece yapılması gerektiği; nitekim, eşyanın beyana uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin evleviyetle gümrük mevzuatı çerçevesinde yapılması gerektiği hatırlatılmıştır.

Bu çerçevede, ekspertiz raporu şartı aranmadan, eşyanın mevcut durumu üzerinden hurda tanımına girip girmeyeceği hususunda tereddüt yaşanması halinde, metal hurda ithalatçı belgesine sahip firmalardan;

- İthalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve kapasite raporunun beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi, 23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin mevcut olması kaydıyla,

- Firma tesisinin, eşyanın işlenerek başka bir eşya haline dönüşmesini sağlayacak makine ve teçhizatı haiz bulunduğu ve firmanın kapasite raporları, metal hurda ithalatçı belgesi ve faaliyet belgesi gibi belgelerle söz konusu eşyadan başka bir eşya üretmeye ehil olduğu hususlarının sabit olması koşuluyla,

- Eşyanın alüminyum hurda olarak beyan edildiği 7602.00.90.00.00 GTİP’i ile hurda olmaması durumunda sınıflandırılması muhtemel GTİP için uygulanacak gümrük vergileri arasındaki fark kadar nakit teminat alınması suretiyle teslimi ve gerekli tüm önlemlerin alınarak gümrük gözetiminde firma tesisine yönlendirilmesi,

- Tesiste yapılacak işlemin ve işlem sonucunda eşyanın başka bir eşya haline geldiğinin gümrük işlemleri açısından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu ile belgelendirilmesi,

- Bu durumun sağlanamaması halinde ise teminatın irat kaydedilerek Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, duruma göre Gümrük Kanunu’nun 234’üncü veya 235’inci maddesinin uygulanması,

hususları talimatlandırılmıştır.

 

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız…

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94