Skip to Content

No: 10

Tarih: 02/02/2021

Konu:

Diş Fırçası İthalatında Uygulanmakta olan Korunma Önleminin 3 yıl daha uygulanmasına ilişkin karar yayımlandı.


9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılmasına yönelik olarak yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına karar verilmiş ve bu soruşturmanın usul ve esasları 03.06.2020 tarih ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile düzenlenmiş idi.

Bahse konu soruşturmanın sonuçları İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) ile 2 Şubat 2021 tarih ve 31383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre, 2020/3 sayılı Tebliğ ile açılan soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

GTİP

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)

1. Dönem
(3/2/2021 – 2/2/2022)

2.Dönem
(3/2/2022 – 2/2/2023)

3.Dönem
(3/2/2023 – 2/2/2024)

9603.21.00.00.19

0,19

0,17

0,15


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) kapsamındaki önerilere paralel olarak, 3472 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar da 2 Şubat 2021 tarih ve 31383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Karar ile, 2021/2 sayılı Tebliğ ile önerilen korunma önleminin yukarıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu Karar’da ayrıca, Karar eki listede yer alan gelişmekte olan ülkeler menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.289.963 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.096.654 adedi geçemez.

Bu Karar 03.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğ eki Özet Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız…

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94