No: 86

Tarih: 10/07/2017

Konu:Bakanlar Kurulu Türkiye-Pakistan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasını kararlaştırdı.

Özet: Türkiye ile Pakistan arasında imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin 2017/10348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar’ın ekinde yer alan Anlaşma tarafların karşılıklı bildirimlerini tamamlamasıyla yürürlüğe girecektir.


Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Cumhuriyeti arasında 22 Mayıs 2012 tarihinde İslamabad’da imzalanmış olan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6947 Sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu. Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 3 Nisan 2017 tarihli 050 numaralı sirkülerimizde yer verilmişti.

7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10348 sayılı karar ile söz konusu Anlaşma’nın onaylanması Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır.

Bu Karar ile Anlaşma’nın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmış olmaktadır. Ancak Karar'ın ekinde yer alan Anlaşma, tarafların karşılıklı bildirimlerini tamamlamasıyla yürürlüğe girecektir.

Söz konusu anlaşmanın önemli hükümlerine ilişkin olarak hazırladığımız özet tablo aşağıda yer almaktadır:

Konu / İlgili madde

         Açıklama

Uygulama Kapsamı (md.2)

 • İşbu Anlaşma, Bir Akit Tarafın ülkesinde, bu Akit Tarafın ulusal kanun ve düzenlemelerine uygun olarak diğer Akit Taraf yatırımcısına işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra yapılmış olan yatırımlarına uygulanacaktır.
 • Bununla birlikte, işbu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanmaz.

Yatırımların Teşviki ve Korunması (md.3)

 • Her bir Akit Taraf, kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde, kendi ülkesinde, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını mümkün olduğu kadar teşvik edecektir.
 • Her bir Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımları, diğer Akit Tarafın ülkesinde her zaman adil ve hakkaniyete uygun muamele ile tam koruma ve güvenlik de dahil olmak üzere, uluslararası hukukun asgari muamele standartlarına uygun bir muameleye tabi tutulacaktır. Hiçbir Akit Taraf keyfi veya ayrımcı tedbirlerle bu gibi yatırımların yönetilmesine, sürdürülmesine, kullanılmasına, işletilmesine, faydalanılmasına, genişletilmesine, satışına, tasfiyesine veya elden çıkarılmasına hiçbir şekilde engel olmayacaktır.
 • Her bir Akit Taraf, kendi ülkesinde, kendi iç hukuku, kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına ilişkin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterecek ve bunları koruyacaktır.

Yatırımlara Uygulanacak Muamele (md.4)

 • Akit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde ve kendi kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde, üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uygulanandan daha az elverişli olmamak kaydıyla yatırımları kabul edecektir.
 • Akit taraflardan her biri, kurulmuş olan bu yatırımlara, bunların yönetilmesine,  sürdürülmesine, kullanılmasına, işletilmesine, faydalanılmasına, genişletilmesine, satışına, tasfiyesine veya elden çıkarılmasına ilişkin olarak bu yatırımlara benzer durumdaki kendi yatırımcılarının yatırımları ile üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı muameleden hangisi en elverişli ise, ondan daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır.

Ülkesine İade ve Transfer (md. 8)

 • Tüm vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin ardından, her bir Akit taraf bir yatırımla ilgili bütün transferlerin serbestçe çevrilebilir bir döviz cinsinden kendi ülkesinden içeri ve dışarıya serbestçe ve gecikme olmadan yapılmasına izin verir. Bu gibi transferler aşağıdakileri içerir:
 1. Bir yatırımı sürdürmek, geliştirmek veya artırmak amaçlı sermaye ve ek meblağlar
 2. Gelirler
 3. Bir yatırımın tamamının veya bir kısmının veya tasfiyesinden elde edilen gelirler
 4. Tazminatlar
 5. Yatırımlarla ilgili borç araçlarından kaynaklanan anapara ve faiz ödemeleri;
 6. Bir Akit tarafın ülkesinde bir yatırımla ilişkili olarak ilgili çalışma izinlerini edinmiş diğer Akit taraf yatırımcılarının vatandaşlarının maaşları, ücretleri ve bunlara yapılan diğer ödemeler
 7. Bir yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler
 • Aksi yatırımcı ve ev sahibi Akit tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya herhangi konvertibl bir para birimiyle, transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır

Bir Akit Taraf ile Diğer bir Akit Taraf Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü (md.10)

 • Söz konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak, Anlaşma’da belirtilen yollarla tarafların yazılı bildiriminden sonraki altı ay içerisinde iyi niyetle çözümlenemezse, yatırımcının isteği doğrultusunda aşağıda belirtilen çözüm yollarına başvurulur:

        (a) Yatırımın yapıldığı Akit Tarafın ülkesindeki yetkili Mahkemesine;

        (b) i) “Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi” ile kurulmuş olan Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez’e (ICSID),

        ii) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun Tahkim kurallarına göre, bu maksat için kurulacak bir tahkim mahkemesine (UNCITRAL).

 • Uyuşmazlık, yukarıda belirtilen çözüm yollarından birine sunulduğu andan itibaren, bu seçim nihai olacaktır.
 • Tahkim kararları, uyuşmazlığın bütün tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır. Her bir Akit Taraf, verilen kararları kendi kanunları çerçevesinde yerine getirecektir.

Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü (md.12)

 • Eğer Akit Taraflar uyuşmazlığın başladığı andan itibaren altı ay içerisinde bahsedilen yöntemler ile kendi aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa, Akit Taraflardan herhangi birinin talebi doğrultusunda, söz konusu uyuşmazlık üç üyeli bir hakem mahkemesine sunulabilir.
 • Söz konusu talebin alınmasından itibaren iki ay içerisinde, her bir Akit Taraf bir hakem tayin edecektir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan ve üçüncü hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Herhangi bir Akit Tarafın belirtilen süre içinde hakemi tayin edememesi durumunda diğer Akit Taraf, Uluslararası Adalet Divanı Başkan'ından atama yapmasını talep edebilir.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Ateş Konca 
(ates.konca@tr.ey.com)
(212) 408 58 72

 

Akif Tunç
(akif.tunc@tr.ey.com)

(212) 408 58 72