No: 85

Tarih: 06/07/2017

Konu:32 sayılı Karar’a, kaldıraçlı işlemlerin yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin düzenleme eklendi.

Özet: 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklik yapılmıştır.

Buna göre kaldıraçlı işlemler Türkiye’de yerleşik kişilerce yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecektir. Ayrıca yeni Karar ile ihracatçıların kıymetli maden ihracatında dahilde işleme rejimi hükümlerinden faydalanılabilmelerinin önü açılmıştır.

Yayım tarihinde (3 Temmuz 2017) yürürlüğe giren 2017/10328 sayılı Karar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler içeren 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 7 Ağustos 1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 32 Sayılı Karar’da Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve idaresine, Türk parası ve Türk parasını temsil eden belgelerin (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil) ithal ve ihracına, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlere, ihracata, ithalata, özelliği olan ihracat ve ithalata, görünmeyen işlemlere, sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslara yer verilmektedir. 

Bakanlar Kurulu’nun 13 Mart 2017 tarihinde aldığı Karar’la 32 Sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Karar’ın dövize ilişkin işlemleri düzenleyen 6’ncı maddesinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin ifadeler yer almaktaydı.

Bu kez 3 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 2017/10328 sayılı BKK ile aynı maddeye yeni bir bent eklenerek, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemlerin de Türkiye’de yerleşik kişilerce yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceği kararı alınmıştır.

Diğer taraftan, Karar’ın 15’inci maddesinin daha önce yürürlükten kaldırılan (e) bendi de yeni Karar ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir.”

Bununla birlikte, Karar’ın kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara ilişkin hükümleri düzenleyen 7’nci maddesinde, kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbest olduğu belirtilmiştir. Yeni Karar’la yapılan değişiklik ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracatında ilgililerin talebi halinde İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası hükümlerinden ve Dahilde İşleme Rejimi düzenlemelerinden faydalanabilecekleri belirtilmiştir. Bu talepleri inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Yayım tarihinde (3 Temmuz 2017) yürürlüğe giren 2017/10328 sayılı Karar'a ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
(melike.kilinc@tr.ey.com)
(212) 408 56 65


Türkan Bayraktar Ayran
(turkan.bayraktar@tr.ey.com)

(212) 408 47 57