Skip to Content

No: 26

Tarih: 29/09/2017

Konu:Danıştay, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in yürütmesini durdurdu!

20.10.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in( Yönetmelik), 5. maddesinin 5. fıkrası ile 14. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Tüm Eczanı İşverenler Sendikası tarafından dava açılmış olup; durdurma isteminin gerekçesinde ise Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Eczane defter ve kayıtları” başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasında “Eczanede satışı yapılan tüm ilaçlar elektronik ortamda kaydedilir. Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanır.” hükmünün bulunduğunu; Yönetmelik’in 5. maddesinin 5. fıkrası ile kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti sağlanmaya çalışılırken, eczacıların özel mevzuatları ile çelişen ve uygulanması fiilen imkânsız bir yükümlülük altına soktuğu belirtilmiştir.

Ayrıca Türk Dermatoloji Derneği tarafından da Danıştay 15. Daire nezdinde ilgili Yönetmelik’in iptaline ilişkin dava açılmış olup; Yönetmelik’in tüm hükümlerinin Yönetmelik’in, Kanun’un, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve 108 numaralı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ile çelişmesi gerekçesi ile iptali ve durdurulması talep edilmiştir.

Danıştay nezdinde yapılan incelemeler sonucunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kişisel verilerin korunması konusunda genel nitelikte bir kontrol ve denetim yetkisine sahip olduğu, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hükümler içeren mevzuat taslakları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan görüş alınmasının şart olduğu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kontrol ve denetiminden geçirilmeksizin hazırlanan ve 20/10/2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu düzenlemede bu nedenle mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. Fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Ahmet Sağlı
(ahmet.sagli@tr.ey.com)

(212) 315 30 00
 

Ceylan Necipoğlu
(ceylan.necipoglu@tr.ey.com)
(
212) 315 30 00
 

Tuba Doğan
(tuba.dogan@tr.ey.com)
(
212) 315 30 00