Skip to Content

No: 18

Tarih: 08/06/2017

Konu:Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ yayımlandı.

Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcısının uyması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını; güven damgası sağlayıcısının faaliyetleri ve yükümlülükleri ile güven damgasının verilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ 06.06.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Güven damgasının tahsisi, askıya alınması, iptali tebliğin ikinci bölümünde incelenmiştir.

Güven damgası alma şartları:

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının uyması gereken asgari standartlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamalıdır,

• Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırır,

• 23.2.2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a, 20.6.2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlar,

• Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri alır,

• Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlar,

• Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlar,

• Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlar.

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması söz konusu olduğunda kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

Güven damgası başvurusu ve tahsisi:

Güven damgası başvurusu hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı tarafından Güven Damgası Sağlayıcı ("GDS")'ya yapılır. Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının bulunması halinde, güven damgası tahsis edilmesi istenen her bir elektronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda bulunulur.  Başvuru sahibi yukarıdaki şartlara uyduğunu gösterir belgeleri ve sayılan şartları taşıdığına dair yazılı beyanını ve başvuru ücretini ödediğine dair makbuzu başvurusu sırasında GDS'ye sunar. Başvuru sahibinin sayılan şartlara uygunluğu kontrol edilerek bu kontrole ilişkin tespitlerin yer aldığı bir rapor başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde hazırlanır.  Yapılan kontrol neticesinde şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahibine güven damgası tahsis edilir. Şartlara uymadığı tespit edilen başvuru sahibine bu durumun ortadan kaldırılması için otuz gün süre verilir. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün uzatılabilir. Verilen sürenin sonuna kadar şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahibine güven damgası tahsis edilir. Aksi halde başvuru reddedilir. Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamının ana sayfasında yer alır. Güven damgasına ana sayfa dışındaki sayfalarda da yer verilebilir. Tahsis edilen her bir güven damgası üzerinden GDS'nin internet sitesine doğrulama bağlantısı sağlanır. Bu bağlantı aracılığıyla, güven damgasının tahsis edildiği hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgiler belirtilir. Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortam bilgileri GDS'nin internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.

Güven damgası askı işlemleri ve iptali: 

Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının ilgili şartlara uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine on beş gün süre verilir. Bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının güven damgası askıya alınır. Askıya alma tarihinden itibaren otuz gün içinde şartlara uyulması halinde güven damgası askıdan indirilir.

Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının; talebi üzerine, elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi sebebiyle, askıya alınma tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, güven damgası alma için gerekli şartlardan herhangi birine aykırı hareket etmesi, bu aykırılığın süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması ve GDS'nin iki defa yazılı uyarısına rağmen aynı aykırılığı tekrarlaması durumunda, güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren bir aykırılık tespit edilmesi, ilgili şartlara ilişkin eksik bilgi veya yanıltıcı belge verdiğinin tespit edilmesi ve hizmet ve aracı hizmet sağlayıcının iflası halinde iptal edilir.

Güven damgası iptal edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının ad-soyad veya unvanı, elektronik ticaret ortam bilgisi ve iptal gerekçesi GDS'nin internet sitesinde bir yıl süreyle yayımlanır.

Tebliğin üçüncü bölümünde GDS'nin Denetim Yetkisi ve Görevleri ile Yükümlülükleri incelenmiştir.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bu kuruluş e- ticaret sitelerini denetleyecek, vatandaşlar ve firmalar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için çevrim içi şikayet sistemi kuracak ve bu platformda etkin çözümler aranacak.

Bu tebliğ yayım tarihi 06.06.2017 itibariyle Resmi Gazete' de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.

                                                                                             

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Necla Birol
necla.birol@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Esra Yalçın
esra.yalcin@tr.ey.com
(212) 315 30 00