Skip to Content

No: 14

Tarih: 11/04/2017

Konu:“İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

"İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik", 11 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile birlikte 01.11.2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış olan "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Yönetmelik hükümleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülecek olup, uygulamaya ilişkin olarak getirdiği önemli değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Eski Yönetmelik'te yer alan "İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır: a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek." maddesi; yeni Yönetmelik ile birlikte;

"(1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır: a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanmak. b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak. c) Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak.

(2) İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir olarak güvenli internet hizmeti de alabilirler."

şeklinde düzenlenmiştir.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının eski Yönetmelik madde 5'e göre "Başkanlık tarafından verilen yazılım ile (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak." yükümlülüğü vardı. Yeni Yönetmelik uyarınca "d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak," olarak düzenlenmiştir.

"İzin belgesi ve sahibi ve sorumlu müdür" hükmüne 3. fıkra eklenmiştir. Buna göre bilgilendirme eğitimi, valilik ve kaymakamlıkların bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri veya olmayan yerlerde yazı işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülecektir.

"İşyerinde uyulması gereken kurallar" başlıklı 9. maddenin (ğ) bendine, güvenlik amacıyla kurulan kamera kayıt sisteminin çözünürlük derecesi eklenmiştir. Buna göre en az 3 mega piksel ve gece görüşlü olmalıdır. Kamera kayıtlarını saklama süresi ise 7 günden 90 güne çıkarılmıştır.

"İdari para cezasının tespitine ilişkin göz önünde bulundurulacak ölçütler ve cezanın hesaplanması" başlıklı 12. madde eklenmiş olup idari para cezasının miktarı aşağıda sayılan ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerin varlığı ve etkisi göz önünde bulundurularak tespit edilecektir:

a. İhlal sonucunda elde edilen ekonomik kazancın büyüklüğü,

b. İhlalin devam etmesi ve

c. Tekerrürün varlığı

ağırlaştırıcı,

a. İhlal sonucunda herhangi bir ekonomik kazanç elde edilmemiş olması veya elde edilmişse önem derecesinin düşüklüğü,

b. İşyerinin kurallarına uymada geçmiş dönemde gösterdiği olumlu tutum,

hafifletici nedenler olarak düzenlenmiştir.

Bu Yönetmelik yayım tarihi olan 11 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Ceylan Necipoğlu
ceylan.necipoglu@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Esra Hazal Öncel
esra.oncel@tr.ey.com
(212) 315 30 00